Den inspirerende lederen

Hvilke ledere inspirerer meg? Hva er det ved dem som gjør at jeg får lyst til å yte mer, gi det lille ekstra? Spørsmålene er viktige, ikke minst viktig å rette til deg selv dersom du selv er leder!

Publisert Sist oppdatert

I vårt daglige virke møter vi ledere på mange ulike måter. Vi snakker med ledere, vi snakker til ledere, og vi lytter til snakk om ledere.

Det slår oss at de lederne det snakkes mest om vanligvis er de lederne som folk ikke vil bli ledet av. Det er lederen som sprer frykt ved sitt nærvær eller irritasjon ved sitt fravær.

Det er lederen som ikke bryr seg om noe og det er lederen som bryr seg med alt. Lederen som omtales som en helserisiko, som forsurer arbeidsmiljøet, som ”alle” er i konflikt med…

Hva er en god leder?

Langt sjeldnere snakkes det om de gode lederne, om de lederne vi er tilfredse med, eller hva som kjennetegner de vi ønsker oss! Når vi spør får vi selvfølgelig ulike svar, men ofte dreier svarene seg om at gode ledere er ledere som på en eller annen måte er i stand til å gi meg en følelse av glød, av å ville, av å få til!! Ledere som er i stand til å inspirere!

For å finne ut mer om disse ledere som er i stand til å tenne ”arbeidsflammen” har vi hatt samtaler med ledere og medarbeidere i ulike virksomheter. I villniset av ulike svar synes vi etter hvert at vi har sett et mønster, en stamme tre frem.

En stamme med noen sentrale grener. Slik vi ser det er kjernen lederens trygghet og selvtillit. Trygghet og selvtillit som gjør at de tør være synlige med sin egenart, men som også gjør at de ikke alltid trenger å stå i sentrum. De tre sentrale grenene er

1)lederens evne til å være tydelig, lyttende, men også krevende i samspill og kommunikasjon

2)lederens sjenerøsitet og vilje til å dele kunnskap og anerkjennelse, samt oppfordre andre til å gjøre det samme, og sist men ikke minst

3) lederen oppleves som følelsesmessig til stede.

Tør å by på seg selv

Trygghet og selvtillit kan være så mangt. I denne sammenhengen, synes det ikke som at det å være en god leder er å sidestille med å framstå som suveren.

I beskrivelsene vi har fått har tvert om lederens evne til å innrømme feiltrinn og svakheter, uten å bli grenseløse, blitt vurdert som et pluss. De gode lederne blir ofte beskrevet ved at de tør være seg selv, har høy integritet, og at de oppleves som troverdige. Det er samsvar mellom det de sier og gjør. Den gode lederen tør by på egen person og egenart.

Flere beskriver slike ledere som litt ukonvensjonelle og de har ofte menneskelige og/eller faglige kvalifikasjoner som gjør at andre ser opp til dem. Mange snakker om at lederen har en type utstråling.

Det betyr ikke at de trenger å være spesielt karismatiske, utadvendte eller forførende. Utstrålingen kan like gjerne være forankret i en form for skikkelighet eller ydmykhet både i forhold til oppgaver og oppnådde resultater.

Jim Collins, forfatter av boken Good to Great, har studert forskjellene mellom det han omtaler som gode og fremragende bedrifter. Ett kjennetegn ved lederne av fremragende bedrifter synes å være en genuin beskjedenhet i forhold til egne prestasjoner, en vilje til å fordele ansvaret for fremskritt og selv ta ansvaret for feiltrinn.

Sterk og direkte kommunikasjon

Vårt inntrykk er at de gode og inspirerende lederne er tydelige og ofte oppleves som krevende i sin kommunikasjon med andre. De tror på medarbeidere og stiller derfor høye krav.

” Hun vet hva hun vil og sier det rett ut! Av og til tror hun mer på meg enn jeg gjør selv!”, sa en lærer om sin rektor.

Denne direktheten er en styrke, men kan også bli en svakhet dersom den ikke balanseres ved at lederen gjør seg tilgjengelig for tilbakemeldinger. De inspirerende lederne kjennetegnes derfor også ved at de er lyttende, og ved at de lar seg påvirke når det er fornuftig.

De gode kommunikasjonsferdighetene gjør at disse lederne ofte tør litt mer og kommer trygt i land selv i krevende farvann. Konflikter og ikke fungerende forhold får derfor sjelden stå lenge urørt.

Katalysator for sjenerøsitet og samarbeid

De gode og inspirerende lederne er ofte gode til å frigjøre de gode kreftene og den konstruktive samhandlingen blant sine medarbeidere. Dette gjør de ofte ved å inspirere andre gjennom egen væremåte.

De bidrar sjenerøst med egen kunnskap og engasjement. De ønsker å dele, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Drivkraften synes ofte å være en sterk indre motivasjon for det de holder på med, og en glede over å løse en oppgave sammen.

De lar seg gjerne smitte og inspirere av andres ideer. De utfordrer andres kompetanse, samtidig som de gjør det mest mulig trygt å prøve seg ut.

”Det er så mye morsommere å prøve, når du vet at verden ikke faller sammen om du ikke lykkes fullt ut hver gang”, fortalte en medarbeider i et reklamebyrå. En fare ved denne type ledelse kan jo være at entusiasmen ved å utforske sammen, gløden over fellesskapet gjør at skuta ikke kommer i havn, hvertfall ikke innen de frister som er satt.

Dette vil gi mange medarbeidere opplevelsen av å ikke få brukt sine krefter og ferdigheter i samsvar med sitt potensial, og vil kunne oppleves som svært lite inspirerende. Det er derfor et kjennetegn ved den inspirerende lederen at samtidig som de er åpne for ideutveksling, gir de rammer som hindrer utflytenhet, og sikrer fremdrift.

Følelsesmessig tilstedeværelse

De gode lederne oppfattes som følelsesmessig tilstede. De kjenner sitt eget følelsesmessig register, og de regulere følelsene godt nok. Lederen fremstår som levende, men samtidig som stabil og trygg for andre.

Det følelsesmessige nærværet gir seg ofte uttrykk i engasjement og entusiasme. De tror på og viser at de verdsetter medarbeidere. De legger merke til hva medarbeidere lykkes med, og kan gi troverdige tilbakemeldinger om det.

”Jeg opplevde for første gang å bli virkelig sett som kompetent. Han virket opprømt over hva jeg hadde fått til” fortalte en kvinnelig selger i et legemiddelfirma om sin nærmeste leder.

Motivasjon, energi, og inspirasjon oppstår gjerne i møte mellom mennesker som anerkjenner hverandre.

Det er krevende å skulle være en slik leder for ulike mennesker. Noen av dem vi har snakket med er opptatt av at en leder som var enestående god for dem, ikke fungerte like godt i forhold til andre medarbeidere. Det å kunne se, anerkjenne og verdsette medarbeidere ut fra deres individuelle behov ser ut til å være et av de meste krevende aspektene ved lederrollen.

Jeg – en inspirerende leder?

Når kjennetegnene ved inspirerende ledere blir oppsummert er det lett å bli overveldet. De færreste ledere er supermennesker som glatt takler strategiske spørsmål, allokering av ressurser, driftsspørsmål, medarbeideroppfølging og utallige andre oppgaver i tillegg til tidsklemmen i eget privatliv.

Oppgavene er ofte flere enn det er menneskelig å rekke over, og så skal man i tillegg være inspirerende og motiverende for sine medarbeidere!! Grunnen til at mange organisasjoner likevel ønsker å prioritere disse lederegenskapene er at det gir gevinster.

Inspirerende ledere bidrar til at medarbeidere føler økt motivasjon, og utvikler selvtillit og mestring i yrkesrollen. De strekker seg og mestrer oppgaver de ikke trodde var mulig

Kan jeg bli en inspirerende leder, vil kanskje noen spørre? Vi tror ikke det er mulig for alle, men vi er sikre på at det er mulig for flere. Og vi tror de fleste kan bli mer inspirerende enn de er i dag…

Må finne egne måter

Det blir den enkelte leders utfordring å finne sine egne måter å inspirere medarbeidere på. Disse egenskapene må være en integrert del av den enkelte leders utøvelse av lederrollen, de må prege lederen i de daglige gjøremål. Det handler jo om grunnleggende menneskelige egenskaper som genuin interesse for andre, evne til tilstedeværelse, det å se dine medarbeidere og ha tro på at de vil lykkes.

Dette er nødvendig for å kunne gi tilpassede tilbakemeldinger, frihet og handlingsrom tilpasset den enkelte. Selv om mye kan læres, kan inspirerende ledelse ikke reduseres til et sett innstuderte teknikker.

- Hvordan kan jeg få en inspirerende leder, vil andre spørre! Er det noe jeg kan bidra med, eller er jeg nødt til å skifte jobb? Vi tror medarbeidere ofte har mer makt til å forme sine ledere enn det de er klar over. De fleste ledere tørster etter tilbakemeldinger, og da spesielt de positive. Start med å stille deg spørsmålene innledningsvis i artikkelen; når lar du deg inspirere? Let så etter inspirasjon hos din leder.

Vær ikke redd for å formidle til din leder hva du trenger, hva som tenner gløden i deg og sørg for å gi positive tilbakemeldinger når dette skjer!

Tips til ledere som vil bli mer inspirerende ledere

1. Tenk gjennom hvem og hva som inspirerer deg?2. Still deg åpen for tilbakemeldinger og medarbeideres vurdering3. Vær oppriktig nysgjerrig på hva andre kan bidra med. Du kan få noen hyggelige overraskelser4. Bli kjent med dine medarbeidere. Spør gjerne om hva de opplever som inspirerende5. Ta utgangspunkt i hvem du er, og våg å la dette komme til kjenne!6. Definer dine utviklingsmål i form av små steg i riktig retning7. Gode utviklingsmål definerer ofte i større grad starten på enn slutten av en endringsprosess.Tips til medarbeidere som ønsker motiverende ledere 1. Tenk gjennom hva som inspirerer deg2. Let etter inspirerende elementer i din leders utøvelse av lederskap3. Fortell din leder hva som skal til for å få deg til å blomstre 4. Gi leder positive tilbakemeldinger når han eller hun viser takter til inspirerende lederskap