stress_colourbox
stress_colourbox

Advarer mot overtidsbruk

NITO ad­va­rer mot en sta­dig øken­de bruk av over­tid i ned­gangs­tider. Or­ga­ni­sa­sjo­nen er be­kym­ret for både over­tids­bruk og ar­beids­miljø etter endt nedbemanning.

Publisert

Enkelte slutter etter ned­bemanningen, på grunn av dårligere arbeids­miljø og for mye stress.

I dag job­ber seks av ti løn­net eller uløn­net over­tid i ukent­lig. Av dis­se job­ber minst én av tre minst seks ti­mer i uken. Over­tid er mest ut­bredt blant de yng­ste, skriver Hmsmagasinet.no.

Kutter kostnader

Er­lend Aar­sand, se­ni­or­råd­gi­ver i NITO, me­ner de sta­di­ge ned­be­man­nin­ge­ne kan være en av grun­ne­ne til den økte over­tids­bru­ken.

- Vi har opp­levd en mar­kant stig­ning i an­tall virk­som­he­ter som ned­be­man­ner. Vi får også fle­re hen­ven­del­ser fra til­lits­valg­te hvor de be­kym­rer seg for sterkt øken­de ar­beids­press et­ter ned­be­man­ning.

Les også: 12 gode råd ved omstrukturering

Må løse samme arbeidsmengde

Når virk­som­he­ter ned­be­man­ner et­ter kon­kur­ran­se­ut­set­ting, blir det som re­gel fær­re an­sat­te som skal løse fær­re opp­ga­ver. Men når virk­som­he­te­ne ned­be­man­ner som føl­ge av akutt dår­lig øko­no­mi, må gjen­væ­ren­de arbeids­stokk i hoved­sak løse de sam­me ar­beids­opp­ga­ve­ne som tid­li­ge­re. Da øker over­tids­bru­ken. Det­te skjer både i pri­vat og of­fent­lig sek­tor.

NITO il­lust­re­rer med et mel­lom­stort sel­skap som skul­le kut­te 50 pro­sent av ar­beids­stok­ken i lø­pet av ap­ril, et­ter på­legg fra sine uten­land­ske ei­ere. I sli­ke si­tua­sjo­ner er det vik­tig at de til­lits­valg­te for­sø­ker å brem­se ned­be­man­nings­pro­ses­sen, både av hen­syn til de over­tal­li­ge, de gjen­væ­ren­de an­sat­te og ikke minst for den vi­de­re drift.

Les også: Stemningsskifte blant unge arbeidstakere. Nå skal det jobbes til gagns!

Organisasjonsmodell må være på plass

Det er vik­tig at et nytt or­ga­ni­sa­sjons­kart kom­mer på plass før de over­tal­li­ge vel­ges ut. Ellers blir det umu­lig å ta stil­ling til om den nye or­ga­ni­sa­sjo­nen er i stand til å ut­fø­re ar­beids­opp­ga­ve­ne sine in­nen­for for­svar­li­ge ram­mer for de gjen­væ­ren­de an­sat­te.

Un­der­sø­kel­ser til­si­er også at man­ge av de gjen­væ­ren­de an­sat­te sier opp et­ter sli­ke pro­ses­ser.

Kilde: NITO Refleks

"
Powered by Labrador CMS