(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Mobbing gir økt risiko for utstøting i arbeidslivet

FORSKNING: En ny studie viser at personer som blir mobbet opplever jobbusikkerhet og skifter arbeidsgiver oftere enn andre. De har økt risiko for å gå arbeidsledig, få psykiske plager og bli uføretrygdet. En passiv og unnvikende lederstil vil forverre situasjonen.

Publisert

Studien viser at ansatte som mener seg utsatt for mobbing, har en forhøyet sannsynlighet for å ha skiftet arbeidsgiver, å ha blitt mottaker av uføretrygd eller være på attføring, og å gå arbeidsledig fem år etter.

Jobbusikkerhet
Mobbing er også assosiert med høyere grad av jobbusikkerhet, noe som tas til inntekt for at mange opplever mobbing som en utstøtingsprosess.

Denne sammenhengen ser ut til å eskalere over en to-års periode, og er særlig sterk når en utsettes for mobbing fra en gruppe heller enn fra enkeltpersoner.

Unnvikende lederstil forverrer
Sammenhengen mellom mobbing og jobbusikkerhet er også sterkere når offerets nærmeste leder utviser en passiv og unnvikende lederstil, men, når ledermobbing og kollegamobbing sammenlignes direkte, er det ingen signifikante forskjeller.

Psykiske plager og sykefravær
Et annet funn er at mobbing henger sammen med høyere grad av psykiske plager og sykefravær på kort sikt. Disse sammenhengene er imidlertid moderert av sosial ekskludering på en slik måte at når ekskludering og utfrysing er et av kjennetegnene ved mobbingen, vil offeret utvise høyere grad av psykiske plager, men samtidig ta ut signifikant færre sykedager.

Truer grunnlaget for sosial tilhørighet
En mulig forklaring er at utfrysing virker forsterkende på skadevirkningene av mobbing ved å true det grunnleggende behovet for sosial tilhørighet, mens det samtidig hemmer tilbøyeligheten til å bruke sykefraværsdager som en unngåelsesstrategi. Dette fordi fravær ytterligere svekker offerets sosiale posisjon og opplevde mulighet for re-inkludering.

Samlet viser avhandlingen at mobbing innebærer en signifikant forhøyet risiko for utstøting i arbeidslivet, og den beskriver flere viktige forklaringsbetingelser som kan kaste lys over utstøtingsprosessen.

(Kilde: UIB)

Mats Glambek disputerer tirsdag 20.09.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Workplace bullying and expulsion in working life: A representative study addressing prospective associations and explanatory conditions».

Powered by Labrador CMS