Colourbox senior pensjonist mentor
Colourbox senior pensjonist mentor

Sterk inntektsvekst til dem som kombinerte jobb med alderspensjon

64 000 personer i aldersgruppen 62-66 år tok ut tidlig alderspensjon i kombinasjon med yrkesinntekt i 2013. Disse personene har hatt høyere yrkesinntekter og sterkere inntektsvekst enn resten av denne aldersgruppen melder SSB.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011, ga personer på 62-66 år mulighet til å ta ut alderspensjon fra folketrygden. Reglene om å ta ut tidlig alderspensjon gir mulighet for å kombinere full eller gradert pensjon med fulltids- eller deltidsjobb.

Stadig flere kombinerer jobb og pensjon

De 281 000 personene som var i aldersgruppen 62-66 år i 2013, kan deles inn i fire grupper på bakgrunn av ulike kombinasjoner av yrkestilknytning og pensjonsuttak:

1) Den største gruppen, på 125 000 personer, bestod av dem som var yrkestilknyttet uten å ta ut alderspensjon. I gruppe 1) inngår også personer som tok ut tjenestepensjon og offentlig AFP.

2) 64 000 kombinerte alderspensjon og yrkesinntekt, og her finner vi også personer som tok ut AFP fra privat sektor.

3) De som verken tok ut alderspensjon eller var yrkestilknyttet, utgjorde 86 000 personer. En stor del av inntektene til disse personene bestod av uførepensjon. Også her finner vi personer som tok ut tjenestepensjon og offentlig AFP.

4) Den minste gruppen, på 6 000 personer - altså kun 2 prosent av alle i aldersgruppen - hadde sluttet å jobbe og tok ut alderspensjon fra folketrygden i 2013.

I alt var det 70 000 personer, om lag 25 prosent av aldersgruppen, som benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon enten alene eller i kombinasjon med yrkesinntekt i 2013. Dette er nesten dobbelt så mange som i 2011 da ordningen ble innført.

Flest menn kombinerte jobb og pensjon

Vi ser at det var flere kvinner enn menn i aldersgruppen 62-66 år som hadde yrkesinntekt uten å ta ut alderspensjon i 2013, samtidig som vi ser at det var mer enn tre ganger flere menn enn kvinner som hadde en kombinasjon av alderpensjon og yrkesinntekt.

Det var 50 prosent flere kvinner enn menn som verken hadde alderspensjon eller yrkesinntekt. Uførepensjon var den største inntektskilden for denne gruppen. I den lille gruppen som tok ut alderspensjon, men ikke hadde yrkesinntekt, var det klart flest menn.

30 prosent økning i inntekt for dem som kombinerer

I alt har personer mellom 62 og 66 år hatt en realvekst på 10 prosent i gjennomsnittlig samlet inntekt før skatt fra 2010 til 2013. Inntekt etter skatt har steget 11 prosent, målt i faste priser.

Det er imidlertid svært store forskjeller mellom gruppene: Personer som kombinerte uttak av alderspensjon med yrkesinntekt i 2013, har hatt en realvekst i inntekt etter skatt på hele 30 prosent. Personer som ikke tok ut alderspensjon, men som fortsatt var yrkestilknyttet i 2013, hadde en økning på 6 prosent i inntekt etter skatt.

Les hele saken her.