klokke-bredde-cb
klokke-bredde-cb

Britene kan få tre dagers arbeidsuke

Den bri­ti­ske re­gje­rin­gen vur­de­rer å inn­føre tre­dagers­uke i de­ler av ar­beids­li­vet. Hen­sik­ten er å unn­gå at fi­nans­kri­sen ska­per masse­le­dig­het.

Publisert

Ti­tusen­vis av sel­ska­per i Stor­bri­tan­nia næ­rings­liv må re­du­se­re virk­som­he­ten i lø­pet av året. Det er avi­sen Independent on Sunday som skriver dette.

"

Den bri­ti­ske re­gje­rin­gen vur­de­rer nå å kom­pen­se­re an­sat­te for lønns­ta­pet de får hvis de bare kan job­be tre da­ger i uken, mel­der den vel­in­for­mer­te søn­dags­avi­sen.

– Et slikt trekk vil­le tryg­ge man­ge ar­beids­plas­ser. Men det vil også være et sig­nal om at fi­nans­kri­sen er mye mer om­fat­ten­de enn tid­li­ge­re an­tatt, og der­med svekke til­li­ten til den bri­ti­ske øko­no­mi­en enda mer, het det i ar­tik­ke­len søn­dag.

Stor­sel­ska­pet JCB, som pro­du­se­rer an­leggs­ma­ski­ner, har al­le­re­de inn­ført fire dagers ar­beids­uke for sine an­sat­te, og vur­de­rer å kut­te enda en ar­beids­dag. Men sel­ska­pet topp­sjef Matt­hew Tay­lor kre­ver at sta­ten kom­pen­se­rer de an­sat­te for ta­pet av lønn.

Tals­menn for re­gje­rin­gen sier til Inde­pen­dent on Sunday at det ikke er ak­tu­elt å inn­fø­re lønns­kom­pen­sa­sjon for re­du­sert ar­beids­tid med det før­s­te. Stor­bri­tan­nia hadde tre­da­gers ar­beids­uke en pe­ri­ode i 1974, da en gruve­streik skap­te strøm­man­gel i in­du­stri­en.

Kilde: ©NTB

Powered by Labrador CMS