Stefi Kierulf Prytz
Stefi Kierulf Prytz

Fripolisene slippes fri

Fra i dag kan mange eiere av fripolister velge hvordan alderspensjonsandelen av fripolisen skal investeres. Det kan være et vanskelig valg. Nå har bransjen selv vedtatt strengere krav til de som skal gi råd om plassering av fripolisen.

Publisert

Medlemsselskapene i Finans Norge har vedtatt en bransjeavtale som setter krav til hvilken informasjon og rådgivning som skal gis fripoliseinnehaverne. På enkelte punkter gir avtalen deg større forbrukerrettigheter enn lovens krav.

Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

– Fripoliser med investeringsvalg innebærer en mulighet for bedre forvaltning av pensjonsmidlene for mange fripoliseinnehavere. Samtidig medfører overgangen fra eksisterende fripoliser at fripoliseinnehaverne påtar seg risiko og vil belastes for kostnader knyttet til forvaltning og administrasjon. Vår bransjeavtale har til hensikt å gjøre et viktig valg mer forståelig og oversiktlig for forbrukerne, sier direktør for liv og pensjon, Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Viktig valg for den enkelte– Det er helt individuelt hvorvidt man bør, og om det vil lønne seg, å gå fra garantert avkastning til investeringsvalg. Hvor mange år det er igjen til pensjonsalder, hvor store beløp du har i fripoliser, hvilket kunnskapsnivå du har, og hva slags risiko du ønsker å ta er blant forholdene som spiller inn. Vi er derfor veldig opptatt av å sikre at valgene som tas er velinformerte og grundig vurdert, sier Kierulf Prytz.

Myndighetene har utarbeidet grundige lov- og forskriftskrav om informasjon og rådgivning, blant annet for å forhindre eventuelle interessekonflikter mellom forbrukerne og selskapene.

– Næringen ønsker å gå lenger enn myndighetenes krav, og har derfor utviklet en egen bransjeavtale som medlemsselskapene har sluttet seg til, og vil være forpliktet av. Avtalen sikrer også en felles forståelse av reglene mellom selskapene, i følge Kierulf Prytz.

Utvidet angrerett og strenge krav til informasjon og rådgivningBransjeavtalen skal blant annet bidra til å standardisere fremstillingen av, og prognosene for forbrukernes alternativer; å beholde den garanterte fripolisen eller å velge investeringsvalg for alderspensjonsdelen i fripolisen.

Bransjeavtalen gir også fripoliseinnehaverne 14 dagers angrerett, uavhengig av distribusjonsform og distribusjonssted. Slike produkter har i dag ingen lovpålagt angrefrist.Selskapene er også pålagt frarådningsplikt, som innebærer at man aktivt skal fraråde overgang til produktet dersom dette åpenbart ikke lønner seg for kunden.For øvrig er rådgivningen tilknyttet fripoliser med investeringsvalg omfattet av allerede etablerte regler om god rådgivningsskikk, og reglene for autoriserte finansielle rådgivere (AFR).

Fakta: En fripolise oppstår når du slutter hos en arbeidsgiver som har pensjonsforsikring for sine ansatte. Dersom du ikke selv, eller din nye arbeidsgiver, fortsetter innbetalingen på den pensjonsordningen, blir det beregnet et pensjonsbeløp basert på innbetalingene som er gjort. Disse pensjonsforsikringene kalles fripoliserFripolise med investeringsvalg innebærer at fripoliseinnehaverne selv kan påvirke forvaltningen av sine pensjonsmidler, noe som gir mulighet for høyere forventet avkastning og høyere pensjon. Fripoliseinnehavere som omdanner sine eksisterende fripoliser til fripoliser med investeringsvalg overtar også risiko og vil belastes for (løpende) kostnader knyttet til administrasjon og forvaltning.

Eksisterende fripoliser kan omfatte både alderspensjons- og risikodekninger (uføre- og etterlattepensjon). Det er kun alderspensjonsdelen som kan omgjøres til investeringsvalg, mens risikodekningene beholdes som før. For eksisterende fripoliser er ytelsene garantert. Overgang fra eksisterende fripoliser med garanti innebærer at den garanterte alderspensjonsytelsen i fripolisen opphører, og at innehaverne må frasi seg den årlige rentegarantien (grunnlagsrenten) som er tilhørende fripolisen.

Bransjeavtale om informasjon og rådgivning ved overgang til fripoliser med investeringsvalg (Finans Norges nettsider)10 råd om fripoliser (Finans Norges nettsider)

(Kilde: Finans Norge)

"