møterom_colourbox
møterom_colourbox

Flere sysselsatte innvandrere

Antall sysselsatte innvandrere økte med 23 700 fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. Fordi innvandrerbefolkningen også økte, var andelen sysselsatte likevel nesten uendret, på 61,6 prosent.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

I hele befolkningen gikk andelen sysselsatte ned, fra 69,7 til 69,1 prosent siste år melder SSB.

Utviklingen i sysselsettingsandeler fra 4. kvartal 2009 til 2010 varierte mye mellom de forskjellige innvandrergruppene. Innvandrere fra Øst-Europa hadde størst økning, på 0,5 prosentpoeng blant de i gruppen utenom EU og 0,3 prosentpoeng blant de fra EU-landene.

Av de som hadde størst nedgang, kan nevnes innvandrere fra Afrika med 1,4 prosentpoeng og de fra Vest-Europa med 0,9 prosentpoeng. For befolkningen som helhet var det en nedgang på 0,6 prosentpoeng siste år.

Sysselsettingen blant EØS-innvandrere over landsgjennomsnittet

Sysselsettingsnivået for innvandrere fra de nordiske landene lå som vanlig høyest, med 74,6 prosent. Dernest kom de fra EU landene utenom Norden med en andel sysselsatte på om lag 71 prosent.

For innvandrergruppene ellers var andelen sysselsatte som følger: Nord-Amerika og Oseania; 64,1 prosent Sør- og Mellom-Amerika; 62,9 prosentØst-Europa utenom EU; 61,5 prosentAsia; 53,3 prosentAfrika; 43,9 prosent. Disse nivåforskjellene mellom landgruppene har vært ganske stabile gjennom flere år uavhengig av konjunkturene på arbeidsmarkedet.

Det lave sysselsettingsnivået i den afrikanske og til dels den asiatiske gruppen må blant annet ses i sammenheng med at en større andel av disse innvandrerne er flyktninger med kortere botid i Norge.

Mange av flyktningene er beskjeftiget med introduksjonsordninger de første par årene de er bosatt i Norge og er dermed utenfor arbeidsstyrken. Av den grunn har botiden i Norge større betydning for sysselsettingsnivået i disse gruppene enn den har for dem fra EØS-landene, der mange er arbeidsinnvandrere og er i jobb kort tid etter ankomsten.

Kjønnsforskjeller

Innvandrermenn hadde en sysselsettingsprosent på 65,8, mens kvinnene lå på 57,1 prosent i 4. kvartal 2010. I hele befolkningen var andelene henholdsvis 71,6 og 66,5 prosent.

Avstanden til de respektive kjønn i hele befolkningen er atskillig større blant innvandrerkvinner (9,4 prosentpoeng) enn den er blant innvandrermenn (5,8 prosentpoeng).

Finnmark og Møre og Romsdal med høyest sysselsetting

Innvandrere bosatt i Finnmark hadde høyest andel sysselsatte i 4. kvartal 2010 med 69,7 prosent, tett fulgt av Møre og Romsdal med 68,4 prosent.

Lavest andeler finner vi i Østfold og Telemark med henholdsvis 54,3 og 54,8 prosent innvandrere i arbeid. Elleve av fylkene hadde en nedgang i andel innvandrere i arbeid.

Nedgangen var størst i Hordaland på 1,2 prosentpoeng. Ellers var det en svak økning i de øvrige fylkene. Økningen var størst i Nordland, med 0,7 prosentpoeng.

Flere bedrifter med innvandrere blant sine ansatte

Andelen bedrifter med minst ti ansatte som hadde minst en innvandrer blant sine ansatte, økte fra 59,2 prosent i 4. kvartal 2009 til 61,5 prosent i 4.kvartal 2010.

Siden større bedrifter oftere har minst en innvandrer blant sine ansatte enn de mindre, var andelen ansatte som jobbet i bedrifter med minst en innvandrer 80,6 prosent i 4. kvartal 2010. Dette var en økning på 1,5 prosentpoeng siden 4. kvartal 2009.

Norskfødte i tjueårene

Norskfødte med innvandrerforeldre er en ganske ung befolkningsgruppe. I aldersgruppen mellom 15 og 74 år er nærmere halvparten under 21 år.

Følgelig vil mange i denne gruppen være beskjeftiget med utdanning og dermed stå utenfor arbeidsstyrken. Ser vi på gruppen av norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 20-24 år, hadde de en sysselsettingsandel på 64,4 prosent, noe som er om lag 8 prosentpoeng høyere enn nivået i samme aldersgruppe blant innvandrere.

Samtidig er det om lag 5 prosentpoeng under nivået i befolkningen totalt i denne alderen. Også blant dem i alderen 25-29 år ser vi mye den samme avstanden mellom populasjonene.

(SSB)

Powered by Labrador CMS