colourbox_samtale
colourbox_samtale

Flere sosialhjelpsmottakere - lavere utbetaling

Tallet på sosialhjelpsmottakere økte med 1,5 prosent fra 2009 til 2010. Samtidig gikk utbetalingene ned med 60 millioner kroner, slik at hver mottaker i gjennomsnitt fikk utbetalt 3 prosent lavere beløp enn året før.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

For første gang siden 1993 kunne vi i 2009 se en tydelig økning i tallet på sosialhjelpsmottakere. Denne økningen fortsatte også i 2010, men var svakere enn året før melder SSB.

1 100 mindre utbetalt

Utbetalt beløp gikk ned til 4,58 milliarder kroner, noe som innebærer at mottakerne i gjennomsnitt fikk nesten 1 100 kroner mindre utbetalt i 2010 enn året før.

Gjennomsnittlig stønad per måned var 7 337 kroner i 2010, eller 2 prosent lavere enn året før.

Også i 2010 er det nesten dobbelt så mange mottakere i Finnmark som i Sogn og Fjordane, sett i forhold til folketallet.

Færre med sosialhjelp som hovedinntektskilde

Andelen mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde er gått noe ned siden 2006. Andelen gikk ned fra 43 prosent i 2009 til 41 prosent i 2010. Samtidig kunne man registrere en nesten like stor økning i sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram (KVP) som viktigste inntekt.

Det er nærliggende å se disse to tendensene i sammenheng, siden aktivisering av sosialhjelpsmottakere med størst vansker på arbeidsmarkedet var en målsetning med kvalifiseringsprogrammet.

Av sosialhjelpsmottakere som var enslige menn, hadde rundt 51 prosent sosialhjelp som viktigste inntektskilde i 2009. Tallet gikk ned til 49 prosent for 2010. For enslige kvinner gikk dette tallet fra 42 prosent i 2009 til 39 prosent i 2010, etter i lengre tid å ha ligget i overkant av 40 prosent.

Blant enslige av begge kjønn synker dominansen av sosialhjelp som viktigste inntektskilde med økende alder. Dette gjelder også i gruppene under 25 år, selv om forekomsten fortsatt er svært høy fordi dette er grupper som har færre muligheter på arbeidsmarkedet og mindre rettigheter i trygdesystemet enn i høyere aldersgrupper.

Færre ungdommer

Især i den nest laveste aldersgruppen (20-24 år) er forekomsten synkende i perioden etter 1998. For menn synker tallet fra 68 prosent i 1998 til 61 prosent i 2009, og videre til 58 prosent i 2010. For kvinner er tallene henholdsvis 63, 55 og 54 prosent.

Økning blant enslige mødre

I perioden 1998-2006 ble enslige mødre med barn under 18 år inntektsmessig stadig mer avhengige av sosialhjelp, og i denne gruppen ser vi ikke tilsvarende nedgang som i andre grupper. Med innføringen av kvalifiseringsprogrammet har avhengigheten imidlertid stabilisert seg.

Både par med og par uten barn under 18 år har derimot hatt en tydelig nedgang i avhengighet av sosialhjelp som viktigste inntektskilde fra og med 2007, og denne tendensen ble ytterligere forsterket i 2010.

Geografiske forskjeller

Når det gjelder utgiftene til sosialhjelp, hadde syv fylker en økning, mest i Østfold og Buskerud. Tolv fylker hadde lavere utbetalinger enn året før, og reduksjonen var også her sterkest i Sør-Trøndelag og Finnmark. Sosialhjelpstilfellene er klart dyrest i Oslo, med en utbetaling per tilfelle som er over dobbelt så høy som i Nord-Trøndelag.

Den statlige veiledende satsen for økonomisk sosialhjelp til enslige var 5 197 kroner per måned i 2010. 78 prosent av kommunene fulgte den veiledende satsen, mens 63 kommuner opererte med satser som ligger under den veiledende satsen. 28 kommuner opererte med satser som ligger høyere.

(SSB)

Powered by Labrador CMS