Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Kan arbeidstakere kreve utdanningspermisjon?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: Mange arbeidstakere ønsker permisjon for å ta etter- eller videreutdanning, men har de rett til å kreve slik permisjon?

Publisert Sist oppdatert

Hei,

Jeg har en ansatt som vil ha permisjon for å ta etter- og videreutdanning. Har vedkommende rett på slik permisjon?

Advokat Jens Kristian Johansen i Advokatfirmaet Grette svarer følgende:

En arbeidstaker kan ha krav på permisjon for å ta etter- og videreutdanning. Dette reguleres av arbeidsmiljøloven § 12-11. Retten til utdanningspermisjon gjelder både hel- og deltidsansatte, samt faste og midlertidige ansatte. I tillegg kan selve permisjonen enten være hel eller delvis.

Dobbelt vilkår om arbeidstid

Det første vilkåret for å få rett til utdanningspermisjon, er at den ansatte må ha vært i arbeidslivet i minst tre år. Dette gjelder i arbeidslivet generelt, og betyr at dersom den ansatte har hatt arbeid i eksempelvis ett år før vedkommende begynte hos nåværende arbeidsgiver, skal dette ene året regnes med.

Det neste vilkåret er at arbeidstakeren må ha vært ansatt hos nåværende arbeidsgiver de siste to årene. Vilkåret er altså at arbeidstakeren har hatt et sammenhengende ansettelsesforhold hos nåværende virksomhet de siste to årene.

Ulike former for utdanning

Arbeidsmiljøloven skiller mellom to former for utdanning; grunnskole eller videregående opplæring og høyere utdanning/annen utdanning. Permisjon for grunnskole og videregående opplæring vil arbeidstaker alltid har rett til. Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må derimot være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon.

Den ønskede utdanningen trenger ikke ha noen sammenheng med den jobben eller det yrket den ansatte har i dag. Det kan altså gjelde et helt nytt yrke, men rent hobbypregede utdanninger faller utenfor.

Arbeidsgivers mulighet til å avslå søknad om permisjon

Som arbeidsgiver har man imidlertid mulighet til å avslå søknader om utdanningspermisjon. Dette gjelder dersom permisjonen vil være til hinder for forsvarlig planlegging av drift og personaldisponeringer, jf. arbeidsmiljøloven § 12-11 (2).

Arbeidsgiver må vurdere bedriftens behov opp mot den ansattes behov. I vurderingen kan man blant annet ta hensyn til virksomhetens størrelse, hvorvidt den ansatte har en nøkkelposisjon og arbeidsgivers mulighet til å redusere ulempene. Ikke alle former for ulemper vil være grunn for arbeidsgiver til å avslå søknad om permisjon. Dette fordi man som arbeidsgiver her vil måtte regne med noen utfordringer.

Rett til ny utdanningspermisjon

En arbeidstaker kan også ha rett til utdanningspermisjon flere ganger. Da må det imidlertid ha gått minst ett år siden forrige permisjon startet, og ha gått dobbelt så lang tid som den forrige permisjonen varte, jf. arbeidsmiljøloven § 12-11 (3).

Arbeidstaker som vil gjøre bruk av retten til utdanningspermisjon plikter å gi arbeidsgiver skriftlig varsel. Varselet må inneholde opplysninger om utdanningens faglige innhold, varighet og eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjon, i tillegg til yrkesrelevans dersom dette er aktuelt. Dersom arbeidsgiver vil avslå utdanningspermisjonen må dette også skje skriftlig og snarest mulig.

Arbeidsmiljøloven § 12-11 (5) gir noen øvre tidsfrister for avslaget. Den alminnelige regelen er at arbeidsgiver må gi beskjed til den ansatte om avslaget senest innen seks måneder. Når det er søkt om permisjon for kortere enn seks måneder, må avslaget gis innen tre måneder, eller to måneder dersom permisjonen er kortere enn én måned.

Den ansatte har ikke krav på permisjon med lønn, dette kan imidlertid avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

En utdanningspermisjon kan føre til økt kunnskap både for den ansatte og virksomheten. Vær gjerne i dialog med den ansatte angående studiested, tidspunktet utdanningen skal gjennomføres og finn løsninger som kan passe for alle parter.

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 16 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.