Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Kan tillitsvalgte kreve å få utføre fagforeningsarbeid i arbeidstiden?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En tillitsvalgt bruker mye av arbeidsdagen på å utføre oppgaver som er knyttet til vervet. Har han krav på å utføre arbeidet i vanlig arbeidstid.

Publisert Sist oppdatert

Hei,

Vi har en tillitsvalgt i bedriften som bruker mye av arbeidsdagen på å utføre oppgaver som er knyttet til vervet. Har den tillitsvalgte krav på å utføre arbeidet i vanlig arbeidstid, og samtidig få lønn for dette? Bedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO av 2018.

Advokat Jens Kristian Johansen i Advokatfirmaet Grette svarer følgende:

Generelt om tillitsvalgte

De tillitsvalgte har en viktig funksjon som bindeleddet mellom arbeidstakerne og bedriften. De er gjerne talsmann for arbeidstakere som er organisert i fagforeninger, og kan i kraft av posisjonen representere hele eller deler av arbeidsstokken. I enkelte situasjoner kan den tillitsvalgte også representere en enkelt arbeidstaker.

Hovedavtalen mellom LO og NHO gir regler for når en virksomhet skal ha tillitsvalgt, samt hvilke oppgaver og rettigheter den tillitsvalgte har. I arbeidsmiljøloven er det ingen direkte bestemmelse som pålegger en virksomhet å ha tillitsvalgte, men en rekke bestemmelser forutsetter at bedriften har dette. Den viktige funksjonen til de tillitsvalgte viser seg ved at både arbeidstakerne og bedriften kan kreve at det blir valgt tillitsvalgt.

Det er en viktig målsetting i Hovedavtalen at samarbeidet mellom den tillitsvalgte og bedriftens representanter foregår i "rasjonelle og betryggende former". Videre er det av avgjørende betydning at den tillitsvalgte "settes i stand til å ivareta" oppgavene som følger av Hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. For at den tillitsvalgte skal kunne utføre oppgavene som er pålagt, må det påregnes at en del tid medgår.

Tid til tillitsvalgtarbeid

Utgangspunktet er at de tillitsvalgte skal få "nødvendig tid" til å utføre oppgavene de har i kraft av Hovedavtalen. Hva som anses som nødvendig tid til arbeidet vil variere avhengig av bedriften. Begge parter kan kreve lokale forhandlinger for å få på plass en tidsramme som bestemmer hvor mye tid fra den ordinære arbeidstiden den tillitsvalgte kan bruke på oppgaver knyttet til vervet.

I større bedrifter er det vanlig at flere er valgt som tillitsvalgte. Det er derfor behov for at disse kan avholde såkalte utvalgsmøter. De tillitsvalgte har anledning til å avholde utvalgsmøtene i arbeidstiden, såfremt dette er i forståelse med bedriftsledelsen. Videre er det på gitte vilkår adgang til å avholde medlemsmøter i arbeidstiden. Dette gjelder blant annet møter for valg av tillitsvalgte eller ved avstemning over tarifforslag. Forutsetningen for dette er at møtene ikke fører til "vesentlige driftsulemper".

De tillitsvalgte har også krav på tjenestefri for å delta på arrangementer utenfor bedriften. Dette gjelde arrangementer som er i regi av egen fagorganisasjon. Blant annet kan det kan være tale om møter eller forhandlinger organisasjonen har innkalt til. Bedriften kan i utgangspunktet ikke motsette seg at den tillitsvalgte får tjenestefri for å delta, med mindre det foreligger "tvingende grunn" til å nekte. Det er viktig at den tillitsvalgte spør om fri så fort vedkommende har anledning til dette.

Godtgjørelse for tillitsvalgtarbeid

Hvorvidt tillitsvalgte har krav på godtgjørelse for tillitsvalgtarbeid er regulert i Hovedavtalen. Utgangspunktet er at den tillitsvalgte skal få godtgjørelse for den nødvendige tiden som har medgått til arbeidet. I henhold til Hovedavtalen er ikke bedriften pålagt å godtgjøre tjenestefri i forbindelse med deltakelse på arrangementer i regi av den tillitsvalgtes egne organisasjon.

Konklusjon

Det er riktig at den tillitsvalgte i utgangspunktet har krav på å utføre tillitsvalgtarbeid i ordinær arbeidstid. Dette gjelder både lokalt tillitsvalgtarbeid, og deltakelse på arrangementer i regi av egen organisasjon. I din bedrift kan det være hensiktsmessig å få på plass en tidsramme for tillitsvalgtarbeidet for å hindre uforutsigbarhet. Hvorvidt vedkommende har krav på godtgjørelse for arbeidet, avhenger av om det er tale om deltakelse på arrangementer i egen organisasjon, eller for nødvendig tillitsvalgtarbeid i bedriften.

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 16 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.