Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Hvilke formkrav gjelder ved avskjed av arbeidstaker

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En av våre arbeidstakere har vesentlig misligholdt sin arbeidsavtale og vi ønsker å avskjedige vedkommende. Stilles det noen formkrav til en avskjedigelse?

Publisert

Arbeidsmiljøloven § 15-4 oppstiller formkrav ved oppsigelse. Formkravene gjelder tilsvarende når arbeidsgiver skal foreta en avskjedigelse av en ansatt, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14.

Skriftlighetskrav

En avskjedigelse skal skje skriftlig. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke foreta en avskjedigelse muntlig. Skriftlighetskravet skal sikre en ryddig og klar avskjedigelsesprosess, i tillegg til at kravet har et klart bevismessig formål ved å tilrettelegge for etterprøvbarhet ved en eventuell tvist. På denne måten er det enkelt å bevise at en avskjedigelse har funnet sted.

Innholdskrav

En avskjed skal inneholde en rekke opplysninger om arbeidstakers rettigheter i en avskjedigelsesprosess. Innholdskravet skal sikre en ryddig prosess hvor arbeidstaker kan ivareta sine interesser.

Avskjeden skal inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger, gå til sak, fortsette i stillingen mens sak om avskjed pågår og de frister som knytter seg til de nevnte rettighetene. Det skal også opplyses om hvem som er rett arbeidsgiver og rett saksøkt ved en eventuell tvist. Opplysninger om fortrinnsrett er imidlertid ikke relevant i en avskjedigelsessituasjon.

Det er ikke et krav at det opplyses om begrunnelsen for avskjeden, med mindre arbeidstaker krever det. Det anbefales likevel å oppgi begrunnelse, da manglende begrunnelse kan indikere at arbeidsgiver ikke har hatt tilstrekkelig saklig grunn for å avskjedige den ansatte. Dette vil også kunne bli vektlagt i spørsmålet om saksomkostninger i en eventuell tvist.

Overleveringskrav

Avskjeden skal overleveres personlig til arbeidstaker eller sendes ved rekommandert brev til arbeidstakers adresse. Overleveringskravet skal sikre at avskjeden kommer frem til rette vedkommende slik at arbeidstaker kan gjøre seg kjent med sine rettigheter i en avskjedigelsessituasjon.

Virkninger av formfeil ved avskjed

Dersom arbeidsgiver ikke overholder formkravene ved avskjed vil følgen være at det ikke gjelder noen søksmålsfrist, jf. aml. § 17-4. Brudd på formkravene ved avskjed medfører imidlertid ikke at avskjeden automatisk er ugyldig dersom sak reises innen 4 måneder fra avskjeden fant sted, slik det gjør ved en formuriktig oppsigelse etter aml. § 15-5.

Det er derfor viktig at arbeidsgiver er seg bevisst hvilke formkrav som stilles til en avskjedigelse.

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.