Lærevilkår i norsk arbeidsliv 2015
Lærevilkår i norsk arbeidsliv 2015

Går vi mot et økt kompetansegap i norsk arbeidsliv?

En ny rapport fra Fafo tar for seg trekk i arbeidsmarkedet som kan peke mot økt polarisering mellom grupper arbeidstakere. Spørsmålet er; Går vi mot et økt kompetansegap i norsk arbeidsliv?

Publisert

Rapporten, Lærevilkår i norsk arbeidsliv, Utjevning eller mot nye kompetansegap?, er skrevet på oppdrag fra LO. Bakgrunnen er at LO ønsket oppdatert kunnskap om lærevilkår for voksne i det norske arbeidslivet.

Spørsmålet undersøkes med utgangspunkt i arbeidstakeres utdanningsnivå og ansettelsesforhold. Fafo undersøker også om lærevilkårene i bygg- og anleggsbransjen har endret seg som følge av de siste tiårenes arbeidsinnvandring til næringen.

Et av formålene har vært å undersøke om læring i arbeidslivet bidrar til å utjevne forskjellene fra utdanningssystemet, og om lærevilkårene for ulike kategorier arbeidstakere har endret seg over tid.

Her er noen av hovedfunnene i rapporten:

- Arbeidstakere med lav formell utdanning deltar mindre både i formell og ikke-formell opplæring i arbeidslivet. De har også mindre læringsintensivt arbeid. Dette

mønsteret har vedvart i hele tiårsperioden fra 2003 til 2013.

- Sysselsatte med lav formell utdanning får sjeldnere finansiell støtte fra arbeidsgiver for å delta i utdanning og opplæring.

- Majoriteten av sysselsatte som deltok på lengre kurs, mente deltakelse førte til bedre jobbutøvelse ett år etterpå. Dette var uavhengig av utdanningsnivå.

- Majoriteten av deltakerne på videreutdanning mente deltakelsen gjorde dem bedre rustet til å takle arbeidsoppgavene sine ett år senere. Deltakere med høyere utdanning fikk større bruk for kompetansen de tilegnet seg i videreutdanning, i jobben enn deltakere med lavere utdanning. Dette kan skyldes at videreutdanningen sysselsatte med høy utdanning deltar på, ofte er mer rettet mot nåværende jobb eller arbeidsfelt enn videreutdanningen sysselsatte med lavere formell utdanning tar, som oftere er rettet mot å kvalifisere seg for annet arbeid eller gir mer generell kompetanse.

- Deltakelse i videreutdanning oppleves å være av større betydning for muligheten for å få arbeid utenfor virksomheten enn deltakelse på kurs og annen opplæring.

- Videreutdanning resulterer i formell kompetanse og er mer omsettbar i arbeidsmarkedet. En større andel av de høyt utdannede deltakerne på videreutdanning anser seg som mer attraktive på arbeidsmarkedet som resultat av utdanningen, enn det deltakere med lavere utdanning gjør.

Last ned rapporten her.

"
Powered by Labrador CMS