Robert Eriksson
Robert Eriksson

Foreslår 4 000 nye tiltaksplasser

For å møte en noe vanskeligere arbeidsmarked foreslår regjeringen å øke nivået på arbeidsmarkedstiltakene for arbeidsløse i 2016 med 4 000 plasser, sammenliknet med tiltaksnivået i saldert budsjett 2015.

Publisert

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. (Foto: Karine H. Henriksen)

Økningen viderefører og styrker tiltakssatsingen fra revidert nasjonalbudsjett for 2015. Tiltaksnivået for personer med nedsett arbeidsevne er ikke endret.

Bedriftsintern opplæringInnenfor den samlede budsjettrammen for arbeidsmarkedstiltak vil det være rom for økt bruk av tiltaket bedriftsintern opplæring (BIO) i regioner med høy arbeidsløshet og store omstillingsbehov i næringslivet.

- Regjeringen har, etter innspill og god dialog med partene i arbeidslivet, utvidet læretida for hver deltaker i BIO til inntil 26 uker, sier Robert Eriksson.

1000 plasser øremerket ungdomLange perioder utenfor arbeidslivet kan føre til varig svak tilknytting til arbeidslivet. Dette er særlig skadelig for unge.

– Regjeringen foreslår en ungdomspakke som skal motvirke at unge faller utenfor utdanning og arbeidsliv, og sørge for at de kommer raskt over i opplæring og aktivitet. 1 000 plasser av den foreslåtte tiltaksstyrkingen for arbeidsløse inngår i ungdomspakken, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Arbeidstrening som del av et kompetanseløpI tillegg foreslås det at det blir opprettet et nytt toårig opplæringstiltak i regi av Arbeids- og velferdsetaten for personer med svake grunnleggende ferdigheter.

Arbeidsløse med liten eller ingen arbeidserfaring skal kunne få arbeidstrening som en del av et helhetsskapelig kompetanseløp i samarbeid med fylkeskommunen, med mål om at de gjennomfører videregående opplæring.

PermitteringerTallet på permitterte har økt mye det siste året, men fra et lavt nivå. Det ventes ytterligere økning som følge av en usikker etterspørselssituasjon i mange bransjer. Endringene i permitteringsregelverket fra sommeren 2015 vil trekke i samme retning. Reglene endres slik at permitterte med dagpenger kan fortsette påbegynt utdanning.

(Kilde: Regjeringen)