Psykiske-problemer-kvinne
Psykiske-problemer-kvinne

3 000 færre mottar arbeidsavklarings- penger

4,5 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år mottar arbeidsavklaringspenger. Det er 3 000 færre enn for ett år siden. Blant de unge er det likevel en liten økning. Svært mange av dem har psykiske lidelser.

Publisert Sist oppdatert

(Ill.foto: Colourbox)

– For første gang er det færre enn 150 000 personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Det skyldes at mange av de som har gått på ordningen lenge nå har fått uføretrygd, sier kunnskapsdirektør i NAV Yngvar Åsholt i en melding.

Ved utgangen av september hadde 149 300 personer arbeidsavklaringspenger. Blant de som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger kom 40 prosent i jobb, mens over 30 prosent ble uføretrygdet.

Stabile kjønns- og aldersforskjeller

I september var det 27 900 personer under 30 år som hadde arbeidsavklaringspenger. Dette er 3 prosent flere enn på samme tid i fjor og tilsvarer 3,4 prosent av befolkningen i alderen 18-29 år.

Andelen kvinner under 30 år øker litt, mens det motsatte gjelder for menn. Også for de i aldersgruppen 60 år og over er det en liten økning i antall personer.

Mest psykiske lidelser

Over 70 prosent av de som er på ordningen har psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser. Det er en klar tendens til at andelen med psykiske lidelser er synkende med alderen, mens det er omvendt for andelen med muskel- og skjelettlidelser; her øker andelen jo eldre man blir.

For gruppen under 30 år er andelen med psykiske lidelser på hele 68 prosent.

Litt over halvparten av de som starter å motta arbeidsavklaringspenger mottok sykepenger i forkant. De fleste i denne gruppen har gått ett år med sykepenger.

Både blant mottakere av arbeidsavklaringspenger og sykepenger er muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser de vanligste diagnosegruppene. Det er imidlertid en langt større andel som har psykiske lidelser blant mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Stabilt antall nye med arbeidsavklaringspenger

I løpet av tredje kvartal startet 12 600 nye personer å motta arbeidsavklaringspenger. Dette er omtrent på samme nivå som for ett år siden. Blant unge kvinner øker imidlertid antall nye personer.

Stabilt antall med nedsatt arbeidsevne

Antallet personer som er registrert med nedsatt arbeidsevne holder seg stabilt og var 203 200 ved utgangen av september. Selv om det er færre som mottar arbeidsavklaringspenger er det ikke færre som er registret med nedsatt arbeidsevne. Det er med andre ord flere som er registrert med nedsatt arbeidsevne uten å motta arbeidsavklaringspenger nå enn det var for ett år siden.

Fortsatt stor nedgang i Hedmark

I Hedmark er nedgangen størst med 17 prosent færre mottakere av enn for ett år siden. Deretter følger Vest-Agder og Vestfold med en nedgang på 5 prosent. Størst økning finner vi i Telemark med 6 prosent.

Rogaland og Sogn og Fjordane er fylkene hvor andelen av befolkningen som mottar arbeidsavklaringspenger er lavest, med henholdsvis 3,0 og 3,7 prosent. Aust-Agder er fylket hvor andelen er høyest med 5,7 prosent. Hedmark som hadde størst nedgang ligger nå på landsgjennomsnittet.

(Kilde: NAV)