medarbeidere ansatte colourbox
medarbeidere ansatte colourbox

Du har fått en ny medarbeider, hva nå?

Passe inn og passe til heter rapporten som setter søkelys på nyansatte og hvordan de i beste fall loses inn og følges opp på arbeidsplassen.

Publisert Sist oppdatert

Bak rapporten står Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri i Fafo. Prosjektet er blant annet finansiert av NAV og midler fra programmet FARVE.

Utgangspunktet for prosjektet er at det ofte er en tung vei å gå for å bli en del av et lag, både faglig og sosialt. Samtidig er begge deler avgjørende for at nyansatte skal oppleve mestring.

Språk og kulturI rapporten settes det blant annet søkelys arbeidstakers forventninger og inkludering av nyansatte under press. Det er også satt søkelys på ansvar og ansvarlighet, og relasjon mellom leder og nyansatt. Rognstad og Sterri har også sett på minoriteter og det å mestre norsk kultur og språk. Her viser undersøkelser at språk og kultur skaper noen ekstra utfordringer for nyansatte med minoritetsbakgrunn.

Hvordan sørge for en vellyket start? Rognstad og Sterri har identifisert fire avgjørende faktorer som kan påvirke hvorvidt en nyansatt får en vellykket start i ny jobb. De fire faktorer er som følger;

 • Kommunisere forventningerArbeidsgiver kommuniserer forventningene som knytter seg til nyansatte jobbutførelse og atferd, både forut for og underveis i arbeidsforholdet.
 • Tydelige tilbakemeldingerEt gjennomgående funn er at nyansatte mangler innsikt i hva det vil si å gjøre en god jobb. Mens erfarne arbeidstakere har internalisert noen standarder for hva som kjennetegner en jobb vel utført, ser nyansatte utover seg selv for bekreftelse.
 • Betinget ansvarLæring skjer ikke kun gjennom observasjon eller ved å motta instrukser. Nyansatte må få ansvar og autonomi, men for mye ansvar for tidlig kan forveksles med å bli overlatt til seg selv.
 • Skape informasjonskanalerNyansatte opplever proaktivitet, det å stille spørsmål eller be om hjelp, som en risikabel geskjeft. Å etablere legitime kanaler hvor nyansatte selv kan hente informasjon, senker terskelen for å spørre om hjelp og orientere seg. Ved å utpeke en fadder, fordele ansvar for den nyansatte mer uformelt eller sette av tid i kalenderen til regelmessige oppfølgingssamtaler, kan man bøte på nyansattes usikkerhet.

Enkel virkemidler for å hjelpe nyansatte

I arbeidet med å hjelpe en nyansatt inn i virksomheten har arbeidsgivere en del verktøy som kan brukes for å gjøre prosessen mer vellykket. Få arbeidsgivere vil sette i verk samtlige av disse virkemidlene, men en kombinasjon av noen av disse er vanlig:

 • Introduksjonskurs/nyansattdag
 • Praktisk tilrettelegging
 • Tildeling av fadder/mentor
 • Møte med tillitsvalgt, informasjon om rettigheter
 • Plan for den nyansatte, med fastsatte datoer
 • Tildeling av en kollega som «skygges» av den nyansatte
 • Sikre tilgang til kollegaer
 • Klar tidsplan
 • Oppfølgingssamtaler etter fastsatte intervaller

Les hele rapporten Passe inn og passe til her.