Kan arbeidsgiver bestride en sykmelding?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En arbeidsgiver mottar en sykmelding fra en ansatt, men tviler på om han faktisk er syk. Kan arbeidsgiveren bestride sykmeldingen?

Publisert Sist oppdatert

Ukens juridiske dilemma:

Jeg har den siste mottatt en rekke sykemeldinger fra en av mine ansatte. Jeg har mistanke om at vedkommende egentlig ikke er syk. Bakgrunnen for dette er blant annet at vedkommende foretar en rekke aktiviteter som jeg ikke kan forstå at er forenelige med sykemeldingen. Jeg ønsker ikke å utbetale sykepenger til en arbeidstaker som ikke er syk. Kan jeg bestride sykemeldingen? Hvordan går jeg i så fall frem?

Advokat Jens Kristian Johansen svarer:

Etter folketrygdloven § 8-4 er det et vilkår for utbetaling av sykepenger at vedkommende arbeidstaker er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom eller skade. Dersom dette vilkåret ikke er oppfylt, kan du bestride sykemeldingen.

Ut i fra situasjonen du beskriver kan det være at arbeidstakerens sykemelding ikke oppfyller vilkåret i folketrygdloven § 8-4.

Samtale med arbeidstakeren

Det er hensiktsmessig å innkalle arbeidstakeren til en samtale om fraværet. Her kan også vedkommendes tillitsvalgte delta. Formålet med en slik samtale er å gi den ansatte en mulighet til å forklare seg. Utfallet av samtalen kan være at du endrer din oppfatning av at sykemeldingen ikke skyldes arbeidsuførhet, og at du ikke lengre ønsker å bestride sykemeldingen. Dersom du etter en samtale med arbeidstakeren fortsatt ønsker å bestride sykemeldingen må du involvere NAV.

Brev til NAV

Det må skrives et brev til arbeidstakerens lokale NAV-kontor med en kopi til arbeidstakeren. I brevet må du gjøre rede for sykemeldingen som bestrides og på hvilket grunnlag den bestrides. Det er også hensiktsmessig å opplyse NAV om at du ikke vil utbetale sykepenger til den ansatte. Dette kan gjøres med en henvisning til folketrygdloven § 8-22. Etter bestemmelsen utbetaler NAV sykepengene som arbeidsgiver i utgangspunktet er forpliktet til å yte.

Bakgrunnen for at du kan stoppe utbetalingen av sykepengene er at du ikke anser vilkårene for sykepenger som oppfylt. Etter loven trenger arbeidsgiver kun å utbetale sykepenger "som han er forpliktet til å yte". Dersom sykemeldingen ikke er reell, foreligger det heller ingen forpliktelse til å betale sykepenger.

NAV vurderer den bestridte sykemeldingen

Etter at brevet er sendt inn, er det NAV som avgjør om en bestridt sykemelding oppfyller vilkårene for sykepenger. Bakgrunnen for dette er at NAV har mer informasjon om arbeidstakers helsesituasjon enn det du har. De er derfor i stand til å foreta en mer grundig vurdering.

Dersom NAV gir deg medhold i bestridelsen, mister den ansatte retten til sykepenger for fraværet. Dette medfører videre at arbeidstakeren har udokumentert fravær, noe som er grunnlag for en advarsel fra arbeidsgiver. Etter omstendighetene kan det udokumenterte fraværet også lede til strengere reaksjoner som avskjed eller oppsigelse.

Dersom NAV ikke gir deg medhold i klagen vil de utbetale sykepengene og kreve det tilbakebetalt etter folketrygdloven § 8-22. Renter kan også beregnes for dette beløpet.

Adgang til å klage på NAVs vedtak

NAVs vedtak kan påklages til Ankenemnda for sykepenger. Fristen for klage er tre uker etter det opprinnelige vedtaket. Hvis du påklager NAVs vedtak skal du ikke utbetale sykepenger før det foreligger et endelig vedtak i saken.

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 16 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.