kommunikasjon_colourbox556053.jpg
kommunikasjon_colourbox556053.jpg

Menn tar mastergraden raskere

Over halvparten av men­ne­ne som full­før­te en fem­årig mas­ter­grad i stu­die­året 2007/2008, gjor­de det­te i lø­pet av seks år el­ler mind­re. Til­sva­ren­de tall for kvin­ner er 39 pro­sent.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

To­talt full­før­te om lag 8 500 per­so­ner en fem­årig mas­ter­grad i stu­die­året 2007/2008, 4 600 kvin­ner og 3 900 menn, vi­ser nye tall fra SSB.

Menn full­fø­rer ras­kest

Selv om det to­talt sett er fær­re menn som tar mas­ter­gra­den, gjør de det ras­kest et­ter at de er re­gist­rert som stu­den­ter. 53 pro­sent av men­ne­ne og 39 pro­sent av kvin­ne­ne full­før­te gra­den in­nen seks år et­ter før­s­te gangs re­gist­re­ring i høy­ere ut­dan­ning.

Fle­re kvin­ner full­fø­rer en høy­ere grad

Sammenligner vi stu­den­ter før­s­te gang re­gist­rert i 1987 og 1997, og om de har full­ført en grad ti år se­ne­re, ser vi at for kvin­ner har an­de­len som har full­ført en høy­ere grad, økt med 1 pro­sent­po­eng. Vel 15 pro­sent av kvin­ne­ne som star­tet et stu­di­um i 1997, full­før­te en grad med mer enn fire års stu­die­tid.

Les også: Flere kvinner fullfører høyere utdanning

Les også: På europatoppen i opplæring

Mange hopper av

14 800 nye stu­den­ter, av i alt 37 600, full­før­te ikke en grad i lø­pet av ti år. Ti år tid­li­ge­re, i 1987, var det fær­re som be­gyn­te på en høy­ere ut­dan­ning, men en stør­re an­del som full­før­te.

An­de­len som ikke full­fø­rer en grad, har økt med nes­ten 5 pro­sent­po­eng. For dem som star­tet i 1987, sto 35 pro­sent uten en full­ført grad i lø­pet av ti år. For stu­den­ter re­gist­rert i 1997 var det 39 pro­sent som ikke full­før­te.

An­de­len som har full­ført en grad med en va­rig­het på inn­til fire år, har også gått ned. Av dem som før­s­te gang var re­gist­rert i høy­ere ut­dan­ning i 1987, full­før­te 46 pro­sent en la­ve­re grad, mens av dem som be­gyn­te i 1997, had­de 42 pro­sent full­ført en la­ve­re grad.

Ned­gan­gen er også høy­ere for menn enn for kvin­ner.

Les også: HSH-bedrifter satser på kompetanse i krisetider

Les også: Lav utdanning øker risiko for selvmord

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS