Faktabok 2015
Faktabok 2015

Status og trender i norsk arbeidsliv

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 gir bedre enn noen gang et samlet bilde av status og trender innen arbeidsmiljø og helse i Norge.

Publisert

I 2013 var det 2,7 millioner yrkesaktive i Norge. Andelen av befolkningen i arbeidsstyrken er blant den høyeste i OECD-området, og den har økt fra 61 prosent i 1972 til 71 prosent i 2013.

Norske yrkesaktive trives og er motivert på jobb, men det er ikke dermed sagt at alle har et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø i betydningen at de ikke utsettes for helseskadelige påvirkninger.

I faktaboken får du kunnskap om status og trender for sentrale arbeidsrelaterte helseutfordringer med tilhørende relevante risikofaktorer. Selv om mange indikatorer viser at norske yrkesaktive har generelt gode arbeidsforhold og at utviklingen i norsk arbeidsmiljø går i positiv retning, er det ikke slik at uheldige arbeidsforhold forsvinner fra norsk arbeidsliv.

Muskel- og skjeletttplager

De største helseutfordringene når det gjelder omfang og kostnader i form av redusert helse, sykefravær og uførhet er knyttet til muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager. Seks av ti legemeldte sykefraværsdagsverk skyldes muskel- og skjelettplager og psykiske plager.

Muskel- og skjelettplager er om lag like utbredt i dag som for tjue år siden og det er ingen holdepunkter for at forekomsten av psykiske plager og lidelser verken har avtatt eller økt i Norge i løpet av de siste tiårene.

Nærmere halvparten av alle som rapporter om slike plager oppgir at plagene helt eller delvis skyldes jobben, og internasjonale og nyere norske studier viser at både psykososiale og mekaniske faktorer i arbeidsmiljøet spiller en vesentlig rolle.

Mindre luftveisplager

Selvrapporterte arbeidsrelatert luftveisplager er mindre utbredt enn for tjue år siden, men det er symptomer fra lunger og luftveier som oftest utredes ved de arbeidsmedisinske avdelingene i Norge.

Beregninger viser at om lag 20 prosent av all lungekreft blant menn i Norge, og mellom 10 og 20 prosent av KOLS-tilfellene skyldes eksponeringer i arbeidet.

Arbeidsskader antas å utgjøre ca. 12 prosent av alle skadetilfeller i Norge, og det er særlig høy skaderisiko blant unge menn. Tallet på arbeidsskadedødsfall har gått betydelig ned i et lengre tidsperspektiv, men denne nedgangen ser ut til å ha flatet ut i løpet av det siste tiåret.

Det er Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø (NOA) som har hatt ansvar for utgivelsen. Faktaboken peker på hovedutfordringer og bidrar i det overordnede prioriteringsarbeidet.

Last ned hele rapporten her.

Powered by Labrador CMS