Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Kan ferien avvikles i oppsigelsestiden?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: Vår bedrift har nettopp måtte gå til det skritt å si opp en del ansatte. I den forbindelse har det oppstått spørsmål knyttet til ferierettigheter. Hvordan skal ferien fastsettes og avvikles i forbindelse med oppsigelse?

Publisert

Det oppstår ofte uklarheter og uenighet om avvikling av ferie i oppsigelsestid. Mange arbeidsgivere ønsker å spare kostnader ved å gi oppsigelse slik at ferie faller i oppsigelsestiden, men det er ikke alle arbeidstakere som ser på dette som en god løsning.

Hovedregelen er at arbeidsgiver har siste ordet i forbindelse med tidspunktet for ferieavvikling. Arbeidstaker har imidlertid krav på at ferietidspunktet drøftes, og spørsmålet om ferieavvikling skal være fastsatt senest 2 måneder før ferien påbegynnes. Arbeidstaker kan også kreve at hovedferien på 18 virkedager avvikles i perioden 1. juni til og med 30. september.

Krav om samtykke fra arbeidstaker ved arbeidsgivers oppsigelse

Ferieloven innehar regler om avvikling av ferie i oppsigelsestid både hva gjelder oppsigelse fra arbeidstaker og fra arbeidsgiver.

Lovens hovedregel er at oppsigelsestiden ikke løper mens det tas ut ferie. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke kan kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden. Et slikt krav krever i så fall samtykke fra arbeidstakeren. Arbeidstaker kan med andre ord nekte å ta ferie i oppsigelsestid, også dersom ferien er fastsatt før oppsigelse blir gitt.

Unntak ved lang oppsigelsesfrist

Dersom oppsigelsestiden er 3 måneder eller lengre oppstilles imidlertid et unntak. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller pålegge arbeidstaker å avvikle ferie mens oppsigelsestiden løper, forutsatt at de øvrige vilkår i ferieloven er oppfylt.

Oppsigelse fra arbeidstaker

Dersom arbeidstaker selv sier opp sin stilling gjelder de alminnelige reglene i ferieloven om fastsetting og avvikling av ferie. Oppsigelse fra arbeidstaker får med andre ord ingen innvirkning på ferie som allerede er fastsatt før oppsigelsen finner sted.

Dersom ferien ikke er fastsatt før oppsigelse blir gitt, vil arbeidsgiver kunne kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden, såfremt de øvrige vilkår i ferieloven er til stede. Blant annet må to-måneders varselfristen være oppfylt, hvilket i praksis kan gjøre det vanskelig å kreve at ferie avvikles i oppsigelsestid.

Rett til å kreve ferie i oppsigelsestiden uavhengig av hvem som har sagt opp

Det kan oppstå en situasjon der arbeidstaker selv ønsker å ta ut ferie i deler av oppsigelsestiden. Dersom ferie ikke allerede er avtalt, kan arbeidsgiver nekte dette. Det er tre unntak fra denne regelen.

  • Arbeidstaker kan kreve å avvikle ferie dersom det ikke er mulig å avvikle 3 uker ferie i hovedferieperioden etter oppsigelsestidens utløp. Dersom arbeidstaker sier opp sin stilling etter 15. august kan vedkommende ikke kreve at hovedferien legges til før 30. september.
  • Arbeidstaker kan kreve at restferie legges til oppsigelsestiden der restferien ikke kan avvikles mellom oppsigelsesfristens utløp og ferieårets utløp.
  • Arbeidstaker som er over 60 år kan kreve sin lovfestede ekstrauke avviklet. Arbeidsgiver må varsles om dette 14 dager i forkant.

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 16 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.