Trainee på rett kurs

Kursløpet i Dorthe Rygh Hestnes´ traineeperiode skal gi henne et kompetansegrunnlag som er enda bredere enn det hun allerede besitter fra NTNU.

Publisert

I vår tredje artikkel om Norges første HR-trainee, Dorthe Rygh Hestnes, fokuserer vi på hennes faglige påfyll i form av kurs og seminarer. Hittil har alle kursene hun har deltatt på vært i regi av HR Norge, og noen av modulene inngår som en del av HR-Akademiet.

I det firedelte programmet som Widerøes Flyveselskaps (WF) har utarbeidet for henne, er deltakelse på kurs og seminarer en av delene. De tre andre elementene er hovedsakelig å opparbeide seg kunnskaper og ferdigheter innenfor HR, gjennom variert egenproduksjon, å ha en egen mentor, som sørger for personlig utvikling og faglig trygghet, og introduksjon til Widerøes organisasjon og arbeidsmåter.

Påfyll før produksjon

– Det er to hensyn som er blitt vektlagt når vi satte sammen utviklingsprogrammet for Dorthe, sier personal- og organisasjonssjef Gaute Storås.

– For det første er det kunnskapen som traineen har med seg inn i jobben, og det som er nødvendig for å bli en verdifull medarbeider i en moderne HR-avdeling. Å finne balansen mellom bredde og dybde, å være både spesialist og generalist. For det andre skal de konkrete prosjektene være styrende for utviklingsbehovet.

Traineen skal ha de kunnskapsmessige forutsetningene på plass før vi forventer resultater. Påfyll før produksjon er et viktig prinsipp. Enten gjennom kurs, studier og praksis på forhånd, eller gjennom det vi tilfører i løpet av programmet, sier Storås.

Lov, regel og økonomi

Med bakgrunn i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU har Dorthe allerede et bredt grunnlag på en rekke HR-relaterte områder. For hennes del har det vært innen feltene arbeidsrett, forvaltning og personaløkonomiske forhold at behovet for påfyll har vært størst.

– Jeg har så langt ikke jobbet direkte med prosjekter hvor økonomi og jus har vært involvert, men kursene innen disse emnene har bidratt til å gi meg en større forståelse. De juridiske kursene har gjort meg bevisst på at det er forhold jeg må ta hensyn til i arbeidslivet. Selv om jeg ikke kan alle lover, forskrifter og avtaler utenat, husker jeg nå at ”her var det en regel”, og jeg vet hvor jeg skal lete.

Etikk og moral

– Jeg har ut fra et psykologisk ståsted en grunnleggende tro på at samarbeid og deltakelse bør være sentrale prinsipper i enhver organisasjon. Gjennom kursene har jeg blitt bevisst at i tillegg til at du som aktør i arbeidslivet styres av etiske og moralske prinsipper, er det en rekke lover, forskrifter og avtaler som må tas hensyn til, sier Dorthe Rygh Hestnes. Hun har deltatt på tre kurs i regi av HR-Norge som tar for seg disse emnene.

– Gjennom kurset Rett og plikt i arbeidslivet fikk jeg en bred innføring i lover og forskrifter i arbeidslivet, og hvordan disse innvirker på styringsretten. Disse lovene og reglene utgjør den grunnleggende plattform for alt personalarbeid, og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er viktig for meg å vite hvilket regelverk jeg har å forholde meg til, og hvordan dette kan være styrende for prosjekter jeg ønsker å iverksette, forteller hun.

– Videre har jeg deltatt på kurset Håndtering av vanskelige personalsaker og arbeidskonflikter i samsvar med jussens spilleregler. Her fikk jeg en innføring i hvordan personalsaker skal håndteres den juridisk korrekte måten, hvilke muligheter og begrensninger regelverket trekker opp når saker ikke lar seg løse internt, og konsekvensene det kan få når sakene håndteres feil.

Gjennom kurset Personaløkonomiske forhold har jeg lært mer om bedriftsøkonomi. Store deler av kurset var viet de immaterielle verdiene og ideen om HR fra kostnadssenter til forretningsdriver. Det var interessant å få en innføring i hvordan man kan selge disse tankene inn i andre deler av organisasjonen, forteller hun.

Praktiske verktøy

Dorthe Rygh Hestnes tar i tillegg til de tre kursene som hittil er nevnt, en rekke moduler gjennom HR-akademiet. Hun synes at disse modulene har gitt henne praktiske verktøy og mer trygghet.

– Mye av kunnskapen jeg har fra før gjennom studiet, gjenspeiles i verktøyene som benyttes innen HR. Modulene jeg tar, er konkrete, og er lette å knytte til prosjekter jeg jobber med, sier hun.Nettverk

– En viktig bonus ved å delta på kursene og modulene i HR-akademiet, er møtet med de andre deltakerne. Vi har ulik bakgrunn og jobber med mye av det samme i forskjellige organisasjoner med ulike rammebetingelser. Jeg tror man blir fort kultivert inn i en organisasjon, og tar del i de eksisterende oppfatningene. Jeg lærer derfor mye av å få utfordret mine egne forestillinger gjennom å høre andres tanker og ideer, avslutter trainee Dorthe Rygh Hestnes.

Powered by Labrador CMS