Den gode samtalen: En arbeidsbok i coaching

Å være coach betyr i klartekst å kunne utvikle andre gjennom dialog. Coaching er den virkelig gode samtalen, prosessen som frigjør menneskers potensial.

Publisert Sist oppdatert

En coach er ikke en rådgiver som kommer med svarene, men en samtalepartner som har lært å stille åpne spørsmål som tvinger deg til å se flere alternativer og nye vinklinger.

Coaching har mange aspekter. Det kan være alt fra en samtale mellom en profesjonell coach og en leder til en samtale mellom en personalleder og en ansatt.

- Brøkdel blir utnyttet

- Coaching handler om å utvikle menneskets potensial, lære folk å ta i bruk mer av seg selv. De fleste utnytter bare en brøkdel. Vi kan også kalle det en opptrening i selvledelse.

Mye tyder på at coaching i fremtiden vil bli toneangivende innenfor utvikling av enkeltmennesker og organisasjoner. Personlig tror jeg at alle som arbeider med utvikling av mennesker vil bli nødt til å forholde seg til coaching, hevder en av Norges få profesjonelle coacher, Ann Elin Schüssel.

Hvorfor det blir så viktig forklarer hun slik:

- Samfunn og arbeidsliv gjennomgår i våre dager så omfattende endringsprosesser at det krever stor oppmerksomhet fra alle som er involvert. I tillegg til å passe jobben må vi hele tiden tilpasse oss ny teknikk, nye trender og nye organisasjonsformer.

- Evnen til å endre seg er avgjørende, men de fleste har en viss motstand mot endring. Mange blir usikre og vegrer seg. Her er det coachen kommer inn som en hjelpende hånd. Vår oppgave er å motivere når endring er nødvendig, samt skape trygghet og gi selvbevissthet og selvtillit i prosessen.

Og resultatet? Ja det blir ifølge Schüssel mer kreativitet og bedre evne til å kommunisere, økt personlig tilfredshet som igjen gir bedre samhold og miljø i bedriften. Og som en konsekvens av dette - sterkere personlige resultater og derved bedre konkurranseevne.

Dette er coaching

Profesjonelle coacher er personer med spesialkompetanse i det å være en utenforstående samtalepartner. Deres jobb kan enten være å bidra til at bedriftsledere utnytter mer av sitt potensial eller å lære ledergrupper å være coachende i forhold til sine ansatte.

Enkeltmennesker kan også benytte seg av en profesjonell coach i for eksempel kritiske prestasjonsfaser, ved ønske om å finne en mer optimal arbeidssituasjon eller mulig oppstart av egen virksomhet. Eller generelt når de vil ha økt bevissthet om hvordan de treffer sine valg, hva som er de riktige målene og hva som vil føre til realisering av disse.

Enhver person som i sin stilling har ansvar for medarbeidere kan tilegne seg de viktigste coaching-ferdighetene og dermed fungere som en coachende leder. Det vil si en leder som retter fokus mot hva medarbeiderne kan få til og bygger på at de har svarene selv.

Schüssel tror organisasjoner har mye å vinne på å skolere medarbeidere i personalavdelingen til å bli gode coacher.

Vanskelig å balansere

- I våre dager er det mange som har problemer med å balansere mellom privatliv og jobb. Psykosomatiske lidelser øker i omfang, og det er personalavdelingen som får jobben med håndtere kriser og krevende samtaler. En trent coach bringer inn et helhetsperspektiv på mennesket som er nødvendig når noen for eksempel trenger hjelp til å finne en bedre balanse i sitt liv.

- Er ikke mentoring like bra som coaching?

- Mentoring kan supplere coaching. Mentoring skjer som regel gjennom at en senior (mentoren) overfører sin kunnskap og erfaring til en yngre medarbeider, for eksempel i form av konkrete råd. Mentoren har ikke nødvendigvis trening i å være en samtale partner og blant annet stille åpne spørsmål, som en coach vil ha.

Dernest kan - satt på spissen - den kompetansen som mentoren overfører, være passé i morgen. Med dagens utfordring trenger vi kanskje mest av alt å styrke egen evne til å evaluere og finne optimale løsninger. Jeg tror mange mentorer vil ha glede av å ha trening i coaching.

Prinsipper og verktøy

Coaching bygger både på bestemte prinsipper og visse teknikker eller verktøy.

- Coaching tar utgangspunkt i en grunnleggende positiv holdning til hva den enkelte kan få til. Dernest at vi er eksperter på oss selv. Du vet best hva du ønsker deg og hvordan du skal oppnå disse målene. Relasjonen mellom en coach og en partner hviler på gjensidig tillit og respekt. I prosessen er begge to handlings- og løsningsorienterte.

Vi tenker her og nå og fremover. Tidligere erfaringer og opplevelser tas inn når disse kan være til hjelp for prosessen fremover.

Coaching bygger også på at vi er hele mennesker, på den måten at i min rolle som coach skal jeg ikke reparere det som er i stykker ved deg. Jeg vil tvert imot bidra til at dine kvaliteter som menneske kommer mer fram og sammen med deg vinne måter å styrke dine unike kvaliteter, forklarer Schüssel.

Verktøyene til bruk i prosessen er blant annet effektfull lytting, spørsmål som får deg til å tenke selv, tilbakemelding som motiverer til læring og vekst, effektfull målstyring, handlingsorientering og bevisstgjøring av verdier.

- Lytt etter bremsen

- Som coach skal du lytte til det som blir sagt, lytte fram det du tror medarbeideren vil si, lytte etter essensen og lytte etter det som bremser, påpeker Schüssel.

Et effektfullt spørsmål er først og fremst et åpent spørsmål som det ikke går an å svare ja eller nei på, men som får partneren til å tenke selv.

For eksempel "Hvordan kan du takle dette bedre?" istedenfor "Er du i stand til å takle dette?".

Spørsmål skal dessuten stilles med nysgjerrighet og de skal få partneren til å stoppe opp og tenke, men de skal ikke være ledende. En tilbakemelding skal ikke inneholde din egen oppfatning, men være utformet slik at medarbeideren selv tenker gjennom hva som er det beste. Den bør være beskrivende og spørrende, ikke personlig og fordømmende.

Måten du gir tilbakemelding på kan være minst like viktig som innholdet i det du sier, påpeker Schüssel. Dersom coachen skal hjelpe den han eller hun gir coaching til med å få til noe bestemt, er effektfull målstyring et viktig verktøy.

Nå også i Norge

Schüssel forteller at hun helt siden tenårene har vært opptatt av personlig utvikling gjennom samtale. Likevel lot hun ytre omstendigheter bestemme sitt yrkesvalg og ble jurist.

Etter noen år som advokat fikk lysten til å jobbe mer aktivt med personlig utvikling av mennesker overtaket. Under et lengre opphold i USA fant hun Coach Training Institute (CTI), et av verdens første læresteder med sertifisert utdannelse for personer som er interessert i å lære seg coaching.

- Coaching som egen profesjon har vært utviklet i USA i mer enn 10 år. I Norge er vi bare i startfasen, fastslår Schüssel, som etter endt utdannelse har praktisert både i USA og Norge.

Høsten 2000 ga hun ut boka Coaching Effektfull ledelse, en slags arbeidsbok i coaching, myntet på ledere, konsulenter og medarbeidere i personalavdelinger som ønsker å få en grunnforståelse om hva coaching er. Boka har en praktisk tilnærming til stoffet med mange eksempler på konstruerte coaching-samtaler.

Leseren bør ha muntlig veiledning i tillegg

Ann Elin Schüssel er en av initiativtakerne i oppstartingen av sertifiserte coachingkurs i Skandinavia, og våren 2001 blir det første kurset satt opp i Oslo.

- Både boka og kurset har til hensikt å skape større forståelse for hva coaching egentlig er. Jeg sier ikke at du nødvendigvis må å gå på kurs i coaching for å bli en god leder, men jeg vil påstå at du kommer til å oppnå mer med mindre slit. Gerd Korbøl