Roy_3.jpgnett.jpg
Roy_3.jpgnett.jpg

Bedre lønnsomhet i næringslivet

Perducos forventningsundersøkelse for Norges Bank viser bedret lønnsomhet i næringslivet, men forventningene til fremtidig lønnsomhet viser en liten tilbakegang.

Publisert

Roy Eskild Banken i Perduco.

Undersøkelsen viser at økonomer, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger har stabile forventninger til inflasjonen i årene som kommer.

Svekket lønnsomhet

32,4 prosent av de 526 spurte næringslivslederne tror at deres bedrifts lønnsomhet vil bli bedre de neste 12 måneder, 38,5 prosent tror på uendret lønnsomhet og 28,7 prosent tror svekket lønnsomhet.

Les også: - Bunnen er nådd

Når andelen som tror på svekket lønnsomhet trekkes fra andelen som tror på bedret lønnsomhet får vi en lønnsomhetsindeks på 4,7 prosent. Lønnsomhetsindeksen for tredje kvartal var 11,5 prosent. Nedgangen er størst blant bedrifter med over 50 ansatte. I fjerde kvartal i 2008 var lønnsomhetsindeksen minus 20 prosent.

- Gjennom flere kvartaler har vi nå sett en bedring av næringslivets lønnsomhet, og vi tror at dette vil fortsette. Målingen for fjerde kvartal, som viser en tilbakegang i lønnsomhetsforventningene, er etter all sannsynlighet et unntak i en stigende trend, sier daglig leder Roy Eskild Banken i Perduco, som er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen.

- Fjerde kvartal har representert tilbakegang så lenge forventningsundersøkelsen har eksistert.

Faktisk lønnsomhet har styrket seg fra forrige kvartal. 27,6 prosent av næringslivslederne sier at lønnsomheten i deres bedrift er blitt bedret siste 12 måneder, 21,9 prosent sier den er uendret mens 50,6 prosent sier lønnsomheten er blitt svekket.

Dette gir en lønnsomhetsindeks på minus 23,0 prosent. Tilsvarende tall for tredje kvartal var minus 36,4 prosent.

Les også: Økt optimisme blant ledere

Stabile inflasjonsforventninger

De 86 økonomiekspertene tror i gjennomsnitt på en prisvekst om 12 måneder på 2,1 prosent, mens tilsvarende tall i forrige kvartal var 2,0 prosent. Forventningene til prisveksten om 2 år går motsatt vei, fra 2,7 prosent til 2,6 prosent.

Både arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner (partene i arbeidslivet) tror i gjennomsnitt at prisveksten om 12 måneder vil være 2,3 prosent, som er en oppgang fra 2,2 prosent i tredje kvartal. Partene i arbeidslivet tror i gjennomsnitt at prisveksten om 2 år vil være 2,8 prosent, mot 2,7 prosent i tredje kvartal.

Også blant næringslivslederne er det små endringer i inflasjonsforventningene: Om 12 måneder tror de på 2,4 prosent inflasjon, om 2 år 3,6 prosent. For begge tidshorisontene er det en oppgang i forventningene på 0,1 prosentpoeng fra målingen i tredje kvartal. 437 næringslivsledere svarte på spørsmål om inflasjonsforventinger i fjerde kvartal.

Spørsmålet til økonomiekspertene, partene i arbeidslivet og næringslivslederne knytter seg til konsumprisindeksen (KPI), mens Norges Banks inflasjonsmål knytter seg til konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE).

1000 privatpersoner har deltatt i forventningsundersøkelsen. Blant privatpersoner er den gjennomsnittlige forventningen til inflasjon neste 12 måneder på 3,5 prosent, som er en oppgang fra 3,1 prosent i forrige kvartal og 2,1 prosent i andre kvartal. Forventningene til den generelle prisveksten om 2-3 år er 4,4 prosent. Tilsvarende tall i tredje kvartal var 4,6 prosent.

Les også: 4200 konkurser hittil i år

" Om undersøkelsenPerduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Norges Bank retter pengepolitikken inn mot et mål om lav og stabil inflasjon. Forventninger til den fremtidige prisutviklingen kan i seg selv spille en rolle for den faktiske prisutviklingen. En regelmessig undersøkelse kan bidra til større innsikt i disse spørsmålene.

Forventningsundersøkelsen til Norges Bank er gjennomført kvartalsvis siden 2002. Feltarbeidet for fjerde kvartal 2009 er gjennomført fra 10. til 24. november. 526 bedriftsledere, 87 økonomieksperter fra finansnæringen og akademia og 27 representanter fra partene i arbeidslivet har besvart undersøkelsen, som er gjort elektronisk. I tillegg er et representativt utvalg på 1000 privatpersoner intervjuet på telefon.

(NTB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.Abonner på Personal og Ledelse og få åtte utgaver for kr 640.

"