60 prosent av innvandrerne er i arbeid

NYHET: Over 390 000 innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2016. Disse utgjorde 60,2 prosent av bosatte innvandrere i aldersgruppen 15-74 år. I befolkningen for øvrig var sysselsettingsandelen på 66,7 prosent. Det har bare vært en marginal nedgang i begge disse andelene fra 2015.

Publisert

Det er imidlertid store variasjoner i sysselsettingsnivået innvandrergruppene imellom. Blant innvandrere fra EØS-området, der arbeidsinnvandring er svært utbredt, er sysselsettingen naturlig nok høyere enn i andre grupper. I 4. kvartal 2016 var sysselsettingsandelen i alderssjiktet 15-74 år for disse gruppene som følger:

  • Norden: 72,6 prosent
  • EU-land i Øst-Europa: 70,1 prosent
  • Vest-Europa: 67,2 prosent

Deretter kom innvandrere fra Øst-Europa utenom EU, Nord-Amerika og Oseania samt Latin-Amerika med andeler på mellom 60 og 62 prosent. De fra Asia lå en del lavere på omtrent 52 prosent. Som i foregående år hadde innvandrere fra Afrika lavest sysselsetting med 42,3 prosent.

Disse forskjellene har vært nokså stabile og uavhengige av konjunkturene på arbeidsmarkedet.

Gruppene fra Asia og Afrika har et større innslag av flyktninger enn andre regioner, og en del av dem har relativt kort botid i Norge. Med lengre botid høynes sysselsettingsnivået i de fleste innvandrergrupper, men forskjellene gruppene imellom utjevnes likevel ikke.

Også blant dem med botid på over 10 år ligger de afrikanske innvandrerne lavest med en sysselsettingsandel på litt over 50 prosent, det vil si godt og vel 10 prosentpoeng under gjennomsnittet for innvandrere med denne botiden.

Les mer om tallene her

Powered by Labrador CMS