Én av tre ansettes uten intervju

En ny evaluering av den nasjonale turnustjenesten for leger, viser at ansettelsesprosessene er ganske uryddige. Hele fem av ti i kommunehelsetjenesten ble ansatt uten intervju melder Dagens Medisin.

Publisert

Legene som svarer i den den nasjonale evalueringen av turnustjenesten, er de første som har gjennomført turnustjeneste etter ny ordning. Det er Legeforskningsinstituttet (LEFO) som står bak evalueringen.

– Når 32 prosent i sykehustjenesten og 48 prosent i kommunehelsetjenesten ble ansatt uten intervju, i uryddige prosesser med uklare ansettelskriterier, må en spørre seg om ansettelsene reelt ble basert på søkernes relevante kvalifikasjoner, sier Rasmus Bakken leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf) til nettstedet.

– At så mange ikke er intervjuet før de ansettes, er oppsiktsvekkende, sier han.

Endringer i ansettelsesprosessen

Turnustjenesten har siden forrige evaluering endret opptakskriteriene fra loddtrekning til søknadsbasert tjeneste. Det vil si at alle turnus stillingene nå må søkes på via Turnusportalen.

En ordinær turnuslegestilling gir en samlet tjeneste på 18 måneders varighet, og innebærer to ulike ansettelsesforhold, ett i helseforetak eller sykehus og ett i kommunen.

Ved utlysning og ansettelse skal det foreligge et samarbeid om kobling av turnusstilling i helseforetak og kommune. Legene som har deltatt i evalueringen for 2015, er dermed de første som har gjennomført tjenesten etter denne ordningen.

Noen av de som har mottatt årets evalueringsskjema var imidlertid ansatt etter gammel ordning i både sykehus og kommunehelsetjeneste, og spørsmålene om hvorvidt de opplevde ansettelsesprosessen som god, om det ble foretatt intervju vil ikke være aktuelle. Derfor er det spurt spesifikt om hvilken ordning hver enkelt var ansatt etter.

32 prosent av dem som startet i ny ordning på sykehus var ikke blitt intervjuet i forbindelse med ansettelsen. Tilsvarende for kommunehelsetjenesten var 48 prosent. De som var blitt intervjuet var signifikant mer fornøyde med ansettelsesprosessen enn de som ikke var blitt intervjuet. Mellom 23 og 27 prosent av respondentene i sykehus og kommunehelsetjenesten som ble ansatt etter ny ordning, opplevde ikke ansettelsesprosessen som god.

Uklare ansettelseskriterier
De som ikke opplevde ansettelses- prosessen som god, fikk mulighet til å utdype hva som ikke var bra i et kommentarfelt. Her fikk vi til sammen 121 kommentarer, 56 fra leger som hadde hatt turnustjeneste ved sykehus og 65 fra turnuslegene i kommunehelsetjenesten.
Uklare ansettelseskriterier var hyppigst nevnt. Flere skrev at de opplevde ansettelsesprosessen som tilfeldig og rotete, og at det var vanskelig å vite hva de ulike helseforetakene la vekt på i søknadene. Mange søkere til samme stillinger, lokal tilhørighet, ansettelse på bakgrunn av bekjentskaper og manglende personlig intervju ble også nevnt som negative faktorer.

I kommunehelsetjenesten ble det også nevnt manglende retningslinjer, struktur og plan for fordeling av plassene. Dette ble angitt som uheldig. Respondentene stilte seg negative til et system ”basert på tilfeldig fordeling og loddtrekning”. Intervjuer av søkere synes å praktiseres forskjellig mellom helseforetakene, noe som også kan ha bidratt til å skape uklarheter og et negativ inntrykk.

Burde vært bedre resultater

Rapporten beskriver første runde etter omleggingen til søknadsbasert turnus.
– Det er grunn til å vente at mye har bedret seg siden den gang, sier Bakken.
Han etterlyser mer dokumentasjon og oppfølging rundt hvorfor så mange ansettes uten intervju, og hva som skiller arbeidsgiverne med ulik praksis.

Powered by Labrador CMS