Etter folketrygdloven kan ikke korttids kontantytelser (særlig sykepenger og arbeidsavklaringspenger) utbetales til personer som ikke oppholder seg i Norge.

Det fremgår imidlertid av artikkel 21 i EUs trygdeforordning (2012) at et medlem som oppholder seg i en annen medlemsstat enn den staten som utbetaler ytelsen, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgivning. Det vil si at det er ikke grunn nok alene å stoppe ytelsen dersom man oppholder seg i et annet EØS-land, men samtidig må øvrige vilkår i folketrygdloven være oppfylt. Sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger vil fortsatt ha plikter ifølge norsk lov, også dersom de reiser til et annet EØS-land.