Nav-logo
Nav-logo

1600 flere ledige

Det ble 1 600 flere helt ledige i løpet av april, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte med 2 100 personer.

Publisert

– Redusert aktivitet i oljebransjen gjør nå at ledigheten øker. Vi forventer at ledigheten vil fortsette å øke framover. Samtidig vil lav rente og svak kronekurs gi økt etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av norsk næringsliv og dermed dempe ledighetsveksten noe, sier konstituert arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland.

Målt i antall personer, økte ledigheten i april mest for personer med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og kontorarbeid. Rogaland og Vest-Agder hadde den største prosentvise økningen i april. Det var kun i Finnmark, Oppland og Buskerud at ledigheten falt denne måneden. Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltakVed utgangen av april var 81 600 personer registrert som helt ledige hos NAV, en økning på 6 900 sammenlignet med april i fjor. Arbeidsledigheten er dermed på 3,0 prosent, mot 2,8 prosent i fjor.

Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak er nå på 95 900 personer. Dette er 4 500 flere enn i april i fjor. Bruttoledigheten har dermed økt fra 3,4 prosent i april i fjor til 3,5 prosent i år.

Størst økning innen ingeniør- og IKT-fag Ved utgangen av april var 5 500 personer med yrkesbakgrunn innen ingeniør- og IKT-fag registrert som helt ledig. Dette er en økning på 2 200 (68 %) sammenlignet med april i fjor. Det aller meste av denne økningen har kommet blant ingeniører og sivilingeniører. Halvparten av den økte ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag er i Rogaland og Hordaland, noe som henger sammen med utviklingen i oljebransjen. Foruten personer med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag, er det meglere og konsulenter og industriarbeidere som har hatt den største økningen i ledigheten det siste året, med økning på henholdsvis 25 og 19 prosent. Også dette er yrkesgrupper som er påvirket av utviklingen i oljebransjen. Til tross for at personer med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag har hatt den største økningen i ledighet, er ledigheten likevel lav i denne yrkesgruppen (2,2 %) sammenlignet med andre yrkesgrupper. Arbeidsledigheten er høyest for bygge- og anleggsarbeidere og for personer som jobber innen reiseliv og transport. Blant disse ligger ledigheten på henholdsvis 5,7 og 4,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er lavest innen undervisning og akademiske yrker med henholdsvis 0,8 og 0,9 prosent av arbeidsstyrken. Størst økning på Vestlandet og i Vest-Agder I Rogaland var det registrert 8 200 helt ledige ved utgangen av april, en økning på 3 000 personer (59 %) sammenlignet med april i fjor. Etter Rogaland er det Vest-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal som har hatt den største økningen i. Til sammen er det nå 5 400 flere helt ledige i disse fire fylkene enn det var for ett år siden og ledigheten øker særlig innen industriarbeid og ingeniør- og IKT-fag. Seks fylker har lavere ledighet enn for ett år siden, og nedgangen har vært størst i Hedmark, Finnmark og Østfold. Arbeidsledigheten er høyest i Aust-Agder, Oslo og Østfold, alle med 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 2,2 prosent. Deretter følger Oppland og Troms, begge med 2,3 prosent. Flere nye ledigeDe siste månedene har vi sett en økning i antallet nye ledige. Ved utgangen av april hadde 29 000 av de helt ledige vært ledige i mindre enn 13 uker. Dette er en økning på 5 800 personer sammenlignet med april i fjor. Det er flest nye ledige blant personer med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og bygge- og anleggsarbeid.

(NAV)