Syk-på-jobb.jpg
Syk-på-jobb.jpg

Stabilt sykefravær i andre kvartal

– Etter flere år med nedgang, har sykefraværet nå holdt seg på om lag det samme nivået i ett år. Det er fortsatt for høyt, og det er derfor viktig at alle parter fortsetter arbeidet med å redusere det, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Publisert

Kvinner har et langt høyere sykefravær enn menn og forskjellene er økende. I først kvartal var sykefraværet blant kvinner på 6,9 prosent, mens det var 3,9 prosent for menn. (Ill.foto:Colourbox)

Fra første til andre kvartal i år holdt sykefraværet seg stabilt på 6,5 prosent, viser sesongjusterte tall.

Målet om 20 prosent reduksjon er videreført i ny IA-avtale. Siden 2001 har sykefraværet gått ned med 10 prosent, og IA-avtalens mål er så langt ikke nådd.

Heretter omtales kun det legemeldte sykefraværet. Det er store sesongvariasjoner i sykefraværet. Tallene er ikke justert for dette, derfor sammenlignes utviklingen med tall fra samme tid året før.

Det legemeldte sykefraværet er nå 5,2 prosent. Sammenlignet med andre kvartal i fjor har det legemeldte sykefraværet gått opp med 1,7 prosent.

Øker mest blant kvinner

Sykefraværet har økt for både menn og kvinner. Størst er økningen blant kvinner i alderen 45-49.

De under 30 år har imidlertid et lavere sykefravær nå sammenlignet med i fjor. Dette gjelder for begge kjønn.

Best utvikling i Hedmark

Sykefraværet har økt i nesten alle fylker. Størst vekst er det i Aust-Agder med 6,5 prosent, etterfulgt av Vestfold med 4,6 prosent.

I fire fylker har sykefraværet gått ned. I Hedmark, som har den største nedgangen, har sykefraværet blitt redusert med 4,4 prosent sammenlignet med i fjor.

– Hedmark har i lang tid hatt økt oppmerksomhet på sykefraværsoppfølging og vi ser at de gjennom flere kvartaler på rad har oppnådd betydelige resultater. Dette er gledelig, og det viser at det er mulig å få ned sykefraværet, sier Lystad.

Sykefraværet er høyest i Finnmark med 6,7 prosent, etterfulgt av Østfold med 6,3 prosent og Troms med 6,1 prosent. Lavest ligger Rogaland med 4,3 prosent og Oslo med 4,5 prosent.

Psykiske lidelser

Psykiske lidelser blir stadig mer vanlig blant sykmeldte, og 1 av 5 fraværsdager skyldes en slik diagnose. Det er mest vanlig blant kvinner. Høyest forekomst har kvinner i aldersgruppen 40-49 år, der 1 av 4 sykefraværsdager skyldes en psykisk lidelse.

Økt bruk av gradering

På ett år har andelen delvis sykmeldte gått opp fra 25 prosent til 26 prosent. Dette er det høyeste nivået på graderte sykmeldinger som er registrert i andre kvartal på elleve år.

– Det er positivt at stadig flere av de sykmeldte har en gradert sykmelding framfor å være helt sykmeldt. Arbeid er bra for helsa. Derfor er det viktig å tilrettelegge på arbeidsplassen slik at flest mulig kan være på jobb selv om de har helseutfordringer, sier Lystad.

(Kilde: NAV)