lærer, elev, veileder
lærer, elev, veileder

Månedslønna opp med 700 kroner

Heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 39 300 kroner per 1. desember 2013. Dette er 700 kroner, eller 1,8 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før melder SSB.

Publisert

Heltidsansatte kvinner hadde 38 300 kroner i månedslønn, mens tilsvarende tall for menn var 41 000 kroner. Lønnsveksten fra desember 2012 til desember 2013 var 1,6 prosent for kvinner og 1,7 prosent for menn.

700 kroner mer

Heltidsansatte i sykehjem, aldershjem, bofellesskap og andre pleie- og omsorgsinstitusjoner hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 37 900 kroner per desember 2013. Dette er 700 kroner, eller 1,9 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før. Sykepleiere ved institusjoner og andre sosial- og omsorgstjenester hadde en månedslønn på 39 100 kroner, som innebærer en økning på 600 kroner i perioden. Til sammenligning økte gjennomsnittslønna for omsorgsarbeidere og hjelpepleiere med 500 kroner og utgjorde 35 500 kroner i desember 2013.

Heltidsansatte i kommunale barnehager hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 32 600 kroner per desember 2013. Dette er 700 kroner, eller 2,2 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Førskolelærere som var ansatt i barnehage og andre sosialtjenester, hadde 35 700 kroner i månedslønn. Dette er 500 kroner, eller 1,4 prosent, mer enn i desember 2012. For barne- og ungdomsarbeidere var gjennomsnittslønna 29 000 kroner. Dette tilsvarer en økning på 800 kroner, eller 2,8 prosent, i perioden.

400 kroner mer til ansatte i helsetjenester

Helsetjenester omfatter lege- og tannlegetjenester, hjemmesykepleie, helsestasjoner og annen forebyggende helsetjeneste. Heltidsansatte i dette området samlet sett hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 38 900 kroner per desember 2013. Dette er 400 kroner, eller 1 prosent, mer enn på tilsvarende tidspunkt året før. Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere i helsetjenester hadde en månedslønn på 34 800 kroner, mens sykepleiere hadde 38 200 kroner i måneden. Dette er 400 kroner mer enn året før for begge yrkesgruppene.

Ansatte i undervisning opp 500 kroner i lønn

Heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal undervisning hadde i snitt en månedslønn på 41 400 kroner per desember 2013. Dette er 500 kroner, eller 1,2 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Grunnskolelærere hadde en månedslønn på 40 500 kroner, noe som er 300 kroner, eller 0,7 prosent, mer enn året før. Tilsvarende tall for lektorer og adjunkter i videregående skole var 42 900 kroner. Dette tilsvarer en økning på 200 kroner, eller 0,5 prosent, i perioden. Barne- og ungdomsarbeidere i skolen hadde en lønnsvekst på 800 kroner, eller 2,7 prosent, til 30 500 kroner i måneden per desember 2013.

1 200 kroner mer for ansatte i forvaltningen

Kommunal administrasjon og forvaltning omfatter først og fremst sentraladministrasjonen, øverste administrative ledelse og støttefunksjoner for øvrig kommunal virksomhet. Heltidsansatte i kommunal administrasjon og forvaltning samlet sett hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 42 900 kroner i 2013. Dette er i snitt 1 200 kroner, eller 2,9 prosent, mer enn året før.

Lederne i forvaltningen omfatter blant annet rådmenn, kommunalsjefer og enkelte enhets- og avdelingsledere. Gjennomsnittlig månedslønn for denne gruppen utgjorde 55 200 kroner per desember 2013. Dette er 1 900 kroner, eller 3,6 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

(SSB)