personal 3 2014
personal 3 2014

- Reduser pensjonskostnadene eller legg ned driften!

I årets tredje utgave av Personal og Ledelse får du gode råd om hvordan du kan redusere svinnet i bedriften. Få også med deg HR-oppdraget der vi har snakket med en virksomhet som ble tvunget til å redusere pensjonskostnadene eller legge ned driften.

Publisert

– I desember 2007 var regnskapstallene klare og de talte for seg selv. Pensjonskostnadene steg så kraftig at resultatet på bunnlinjen stadig forverret seg, sier administrerende direktør Norunn Myklebust i NINA.

Røde tall i alle år fra 2000, med unntak av 2002, gjorde at stiftelsen ikke kunne drive videre. Den ytelsespensjonsordningen som var videreført i Statens pensjonskasse (SPK), etter at de ble skilt fra Staten i 1988, var blitt et mareritt. Bunnåret i 2007 viste et underskudd på 13 millioner.

Les hele reportasjen om hvordan NINA klarte å snu den negative utviklingen ved å endre hele pensjonssystemet.

Tema: Lønns- og personalsystemer


Mange virksomheter vokser ut av Excel-arkene og må finne bedre løsninger for HR-systemene sine. Det kan være en utfordring. Ekspertens klare råd er: Tenk helhetlig og velg moduler som snakker sammen.

– Et godt HR-system gir virksomheten bedre oversikt, for eksempel over sykefravær eller timeforbruk. Det blir mer effektivt, gir bedre mulighet for oppfølging, for eksempel i rekrutteringsprosesser, og systemene gir bedre grunnlagsdata for statistikk og rapporter. Det har dessuten kommet flere krav fra myndighetene, for eksempel for sykefraværsoppfølging, som gir økt behov for HR-systemer, sier Martin Jonassen.

Forteller de gode historiene

Har de ansatte i det norske konsulentselskapet Bouvet noe mer til felles enn de ti meterne med symbolsk strandlinje på Bouvetøya som alle nyansatte får som velkomstgave? Spørsmålet er betimelig. De 930 medarbeiderne er spredt på 14 ulike avdelingskontorer i Norge og Sverige, og mesteparten av tiden jobber de ute hos kundene.

Noen jobber hos samme kunde flere år i strekk. I tillegg har virksomheten vokst med mer enn 800 personer siden oppstarten i 2002.

– Bedriftskultur og verdier har vært en viktig bidragsyter til vår suksess. Men med den kraftige veksten vi har hatt, har det vært krevende å sørge for at kulturen når ut til alle nye medarbeidere og ledere, sier kommunikasjonssjef Åsmund Mæhle.

Svinnkontroll på arbeidsplassen

Høsten 2013 kom rapporten som avslører at norske butikkansatte stjeler for om lag 1,8 milliarder koner årlig. Samlet sett står skandinaviske butikkansatte for tyveri for til sammen 5,8 milliarder kroner.

Det totale svinnet fra kunder og ansatte beløper seg til 21 milliarder kroner.

– I tillegg til dette svinnet investerer butikkene for rundt 3 milliarder i Skandinavia for å forhindre og redusere svinnet, sier Roy Tuhus i Infratek Sikkerhet AS.

Ifølge rapporten stjeler nordmenn mer enn svensker, dansker og finner.

– Vi topper de fleste sammenligningene og vi har våre hypoteser om hvorfor. Rent logisk sett skulle svinnet i Norge vært lavt fordi vi er det rikeste landet i verden.

Friminutt med Gerd Kristiansen:


Hva er du mest stolt av i din karriere?

– Det at vi fikk inn en bestemmelse i Arbeidsmiljøloven om deltid. Jeg mener at enhver må ha mulighet til å få en hel stilling. Vi klarer ikke å oppnå likestilling i samfunnet før kvinnfolk er i stand til å forsørge seg selv. Så opplevde jeg at vi kom et godt stykke på vei med den lovbestemmelsen som sier at når du har jobbet ett år på deltid, har du krav på å få den stilling tilsvarende det du har jobbet. For mange jobber opp mot full stilling i sine deltidsstillinger, og mange ganger mer enn full stilling. Det er nok den største seieren jeg har opplevd i rollen som tillitsvalgt.

Norske expats

Det er viktig at prosessen knyttet til utstasjonering er godt definert og gjennomføres effektivt og profesjonelt fra rekruttering og gjennomføring av utenlandsoppholdet til repatriering.

Tilrettelegging av utstasjonering, oppfølging av medarbeidere i utlandet og repatrieringsprosessen stiller HR organisasjonen overfor utfordringer som er ulike i forhold til de ordinære HR oppgavene.

I denne reportasjen har vi listet opp de viktigste forholdene som må vurderes og avklares for å få et godt resultat når medarbeidere utstasjoneres.

Hva er dine kjernekvaliteter?

Et vanlig spørsmål på jobbintervjuet er: Hva er dine sterke og svake sider? Det forutsetter at en egenskap er enten god eller dårlig. Slik er det ikke. Derfor bør vi heller spørre: Hva er dine kjernekvaliteter.

Dette og mye mer kan du lese om i Personal og Ledelse nummer 3. 2014.