Renholder-yay-bredde
Renholder-yay-bredde

Store kjønnsforskjeller i sykefraværet

Sykefraværet i Norge varierer både etter kjønn og geografi. Kvinner har et betydelig høyere sykefravær enn menn – og i Finnmark er sykefraværet høyere enn i resten av landet.

Publisert

Forskjellene i sykefraværet kan delvis forklares med et kjønnsdelt arbeidsmarked, dobbeltarbeidende kvinner og helseproblemer knyttet til graviditet. Det er imidlertid fortsatt behov for mer forskning på området. (Ill.foto: Yay images)

Nye tall fra Nav viser at det er en betydelig forskjell i sykefraværet for kvinner og menn. I første kvartal i år var sykefraværet blant kvinner på 7,3 prosent, mens det var 4,2 prosent for menn. Forskjellene er økende og er et gjennomgående trekk i andre land vi pleier å sammenlikne oss med. Forskere peker ofte på helseplager knyttet til graviditet, dobbeltarbeid og at kvinner og menn jobber i ulike yrker og sektorer for å forklare dette. Ny forskning har imidlertid pekt på at dette bare forklarer en del av årsaken og at mer forskning er nødvendig for å gi et fullgodt svar.

Regionale forskjeller

Det er forholdsvis store geografiske forskjeller i sykefraværet i Norge, uten at dette følger et klart geografisk mønster. Det høyeste sykefraværet finner vi i Finnmark med 6,9 prosent og også i Troms er det høyt med 6,5 prosent. Det fylket med nest høyest sykefravær er imidlertid Østfold. Lavest sykefravær er det i Rogaland (4,5 prosent) og i Oslo (4,7 prosent).

Lite influensa

Totalt sett er det liten endring i sykefraværet de siste månedene og legemeldt fravær ligger nå på 5,5 prosent. Imidlertid var det i første kvartal i år 30 000 færre tilfeller med influensa enn på samme tid i fjor. Det gjorde at det ble hele 230 000 færre tapte dagsverk som følge av influensa.

Økte helseutgifter

Helseutgiftene i Norge har økt med 20 prosent de siste 10 årene og utgjør nå 56 700 kroner per innbygger, i følge Statistisk sentralbyrå. Det utgjør totalt 288 milliarder kroner.