Uføre-CB5523515
Uføre-CB5523515

Flere uførepensjonister i andre kvartal

Både antall og andel uførepensjonister gikk svakt opp i andre kvartal 2014. Veksten i antallet vil fortsette ut året som følge av at mange med arbeidsavklaringspenger vil gå over til uførepensjon.

Publisert

Ved utgangen av andre kvartal 2014 var det registrert 308 700 uførepensjonister, en økning på 1 300 personer siden utgangen av første kvartal. Andelen uføre i befolkningen er nå 9,4 prosent mot 9,3 prosent i forrige kvartal.

Joakim Lystad i NAV (Foto: Karine H. Henriksen).

– Økningen vi har sett hittil i år, er som forventet. Det er fortsatt mange med arbeidsavklaringspenger som vil gå ut makstiden på 4 år i år. Mange vil ha rett på uførepensjon og vi venter derfor at økningen vil fortsette ut året, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

I følge NAVs nye prognose vil antallet uførepensjonister fortsette å stige til 314 500 ved utgangen av 2014. Andelen vil imidlertid ligge stabilt på 9,4 prosent.

Nedgang siste 10 år

Målt som andel av befolkningen har utviklingen de siste ti årene totalt sett vist en nedadgående trend. Nivået var lavest i 2013 med 9,3 prosent uføre og høyest i 2004 med 10,4 prosent. Andelen uføre var i andre kvartal i år uendret sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Nedgangen som startet i 2004 hang sammen med innføring av tidsbegrenset uførestønad. Denne ordningen bidro til at mange fikk innvilget en midlertidig ytelse i stedet for en varig uførepensjon.

De siste årene har vi imidlertid sett at de fleste som fikk innvilget tidsbegrenset uførestønad likevel har gått over på en varig uførepensjon. I løpet av de siste ti årene har det vært en økning i andelen uførepensjonister i to omganger. Først i 2012 og nå i 2014. Veksten i 2012 skyldtes at mange tidligere mottakere av en tidsbegrenset uførestønad gikk over på varig uførepensjon.

Stadig økning blant de unge

De siste årene har gjennomsnittsalderen blant uførepensjonistene gradvis gått ned. Dette skyldes både en økning i uføreandelen blant de unge og en nedgang i uføreandelen blant de over 55 år.

– Nedgangen blant de eldre kan skyldes at dagens 60-åringer har bedre helse og høyere utdanning enn tidligere generasjoner, samt at pensjonsreformen har åpnet for flere alternativer for de som har fylt 62 år, sier Lystad.

Når det gjelder de unge mellom 18 og 29 år, har uføreandelen økt gradvis siden 2009, og ligger nå på 1,4 prosent av befolkningen i aldersgruppen. Det tilsvarer om lag 11 100 personer.

– Vi ser med bekymring på den kontinuerlige økningen av unge uføre. Selv om de unge utgjør en liten gruppe av uførepensjonistene totalt, er det viktig å snu denne utviklingen. De som blir uføre i ung alder, risikerer et langt liv utenfor arbeidslivet. NAV har tro på at det er mulig å hjelpe flere unge med helseutfordringer i arbeid, og har dette som prioritert oppgave. Det er viktig å sette inn tiltak så tidlig som mulig. Vi trenger derfor å samarbeide tettere med arbeidsgivere som kan gi ungdom, som ikke kan yte 100 prosent, en sjanse, sier Lystad.

(NAV)