Senior-Citizen-Colourbox.jpg
Senior-Citizen-Colourbox.jpg

Færre nye alderspensjonister

Veksten i antall alderspensjonister er mindre i år enn i fjor, og et stort antall av de yngste som nå tar ut pensjon jobber ved siden av.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

– Veldig mange valgte å ta ut pensjon etter innføringen av pensjonsreformen. Hele fem ekstra årskull kunne da samtidig ta ut pensjon. At det er færre nye som tar ut pensjon nå er ikke overraskende, sier seksjonssjef i Kunnskapsstaben Ole Christian Lien i en pressemelding.

Ved utgangen av mars i år mottok 769 000 personer alderspensjon fra NAV. Det er 37 600 flere enn på samme tid i fjor og tilsvarer en økning på 5 prosent.

Flest menn

I løpet av første kvartal i fjor var det 23 000 nye personer som tok ut alderspensjon. Tilsvarende tall for første kvartal i år er 19 400. Det er fortsatt flest menn som tar ut alderspensjon før fylte 67 år, men kjønnsforskjellen har nå blitt noe mindre.

– At det er mer vanlig for menn å ta ut pensjon skyldes at menn i større grad enn kvinner velger å ta ut pensjon, men det skyldes også at noen kvinner ikke har opparbeidet seg rettigheter til å ta ut pensjon, eller har andre pensjoner som ikke kan kombineres med alderspensjon, sier Lien.

Flest velger full pensjon

Selv om mange har benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon før fylte 67 år, så er det fortsatt få som tar ut gradert alderspensjon. Ved utgangen av første kvartal i år hadde 88 prosent av alderspensjonistene yngre enn 67 år valgt full pensjon.

Mange fortsetter i jobb

– Selv om det er mange som har benyttet seg av muligheten til å ta ut pensjon før de fyller 67 år, så er det likevel fortsatt mange som fortsetter å jobbe. Blant de som kan kombinere full alderspensjon med arbeid, er det stadig flere som fortsetter i jobb, sier Lien.

Ved utgangen av 2012 var to av tre alderspensjonister yngre enn 67 år fortsatt i jobb. Blant de som var i jobb før de tok ut alderspensjon, valgte nesten ni av ti å fortsette i arbeid. Likevel er det fortsatt relativt få som fortsetter i jobb etter at de har fylt 67 år. I aldersgruppen 67–69 år er om lag en av seks alderspensjonister i arbeid.

– Det kan se ut som om 67 år fortsatt er en naturlig avgangsalder for mange, sier Lien.

Lavere andel med minstepensjon

Andelen minstepensjonister er synkende. Mens litt over tre av ti var minstepensjonister for ti år siden, er tallet nå to av ti. Denne nedgangen har sammenheng med at de som nå blir alderspensjonister i større grad enn tidligere har vært yrkesaktive.