voksenopplæring.jpg
voksenopplæring.jpg

1 av 2 fullfører voksenopplæringen

Det kommer frem i en ny rapport fra NOVA. Halvparten av de som fullfører grunnskolen som voksen, fortsetter på videregående skole, mens 75 prosent av de som fullfører videregående opplæring, får en fast tilknytning til arbeidslivet.

Publisert

Stadig flere av deltakerne i voksenopplæringen har innvandrerbakgrunn.

Undersøkelsen viser at fullføringsgraden øker. Mens en av tre fullførte grunnskoleopplæringen etter skoleåret 2004-05, var det økt til en av to i 2008-09.

20 000 voksne tar videregående opplæring

I skoleåret 2011/12 var det i overkant av 10 000 deltakere i grunnskoleopplæringen for voksne. Omtrent 20 000 voksne deltar årlig i videregående opplæring.

RapportenVoksne i grunnskole og videregående opplæringkartlegger ulike sider ved opplæringstilbudene og deltakerne i voksenopplæringen.

Ikke nok med grunnskole- Kun 15 prosent av de som fullførte grunnskoleopplæringen, har en regelmessig tilknytning til arbeidsmarkedet året etter, forteller Marianne Dæhlen, som har ledet prosjektet.

- Til sammenlikning har hele to av tre som fullførte videregående opplæring, en fast tilknytning. I tillegg finner vi at fire av ti deltakere med oppnådd studiekompetanse begynte på høyere utdanning, tilføyer hun.

Stor andel med innvandrerbakgrunnHele 96 prosent av de voksne deltakerne i den ordinære grunnskoleopplæringen og 30 prosent i videregående hadde innvandrerbakgrunn i skoleåret 2008/09.

Til sammenlikning var andelene henholdsvis 85 prosent og 24 prosent i skoleåret 2004-05.

Øvrige hovedfunn fra studien

  • I grunnskoleopplæringen fullførte flere menn enn kvinner og flere yngre enn eldre. Omtrent halvparten av de som fullførte, begynte i videregående opplæring.
  • I videregående opplæring fullførte kvinner noe mer enn menn og flest fullførte på helse- og sosialfag.
  • De fleste kommuner og fylkeskommuner gir informasjon om opplæringstilbud for voksne. Men siden informasjonen i hovedsak blir gitt på norsk, kan dette gjøre det vanskelig for potensielle deltakere med dårlige norskkunnskaper å tilegne seg informasjonen.
  • Lærere i grunnskoleopplæringen har stort sett godkjent lærerutdanning på bachelor-nivå, mens en del lærere på videregående nivå har utdanning på masternivå. Få lærere har opplæring innenfor voksenpedagogikk, flerkulturell pedagogikk eller norsk som andrespråk.

Om studien:

Første del av rapporten handler om voksne i grunnskoleopplæringen, mens andre del handler om voksne i videregåend opplæring. Marianne Dæhlen, Kirsten Danielsen, Åse Strandbu og Ørnulf Seippel har gjennomført undersøkelsen.

Forskerne bruker både kvantitative og kvalitative datakilder for å svare på disse spørsmålene. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet og Vox.

Les hele saken her.

"
Powered by Labrador CMS