tømmer1
tømmer1

Utflating i produksjonsvolumet

Norske industriledere melder om utflating i produksjonsvolumet. Redusert ordrebeholdning på grunn av fallende etterspørsel fra eksportmarkedet forklarer denne utviklingen.

Publisert

Produsenter av trelast- og trevareindustri melder om fallende produksjonsvolum og lavere sysselsetting.

Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2012 viser svak vekst i industriproduksjonen og for sysselsettingen i bransjen. Sviktende ordretilgang fra eksportmarkedet var hovedårsaken til utflatingen, melder SSB.

Utfordrende for tradisjonell industri

Fallet i etterspørselen skapte store utfordringer for tradisjonell eksportrettet industri. Imidlertid var antallet arbeidsmåneder dekket av ordrebeholdningen høyere enn på samme tid i 2011. Store ordrereserver hos leverandører til olje- og gassnæringen forklarer dette.

Generelle utsikter på kort sikt, det vil si 1. kvartal 2013, vurderes som bedre enn i 4. kvartal 2012. Forventninger om vekst i produksjonsvolumet og sysselsettingen støtter denne oppfatningen.

Produsenter av trelast- og trevareindustri, papir- og papirvareindustri, kjemisk råvareindustri samt metallindustri med flere, melder om fallende produksjonsvolum og lavere sysselsetting.

Redusert ordrebeholdning på grunn av svikt i ordretilgangen forklarer denne utviklingen.

Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Produsenter av maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer, maskinreparasjon og -installasjon med flere, melder om større produksjonsvolum og økt sysselsetting.

Samtidig var det mange industriledere som oppgav at mangel på kvalifisert arbeidskraft virket begrensende på produksjonen. Problemstillingen var særlig aktuell hos leverandører til olje- og gassnæringen.

Generelle utsikter på kort sikt, det vil si 1. kvartal 2013, vurderes som bedre. Forventninger om ytterligere vekst i produksjonsvolumet og sysselsettingen støtter denne oppfatningen.

Stigende etterspørsel etter næringsmidler og drikkevarer

Produsenter næringsmiddel- og drikkevareindustri, trykking og grafisk industri, farmasøytisk industri, møbelindustri med flere, melder om noe sterkere vekst i produksjonsvolumet.

Større innenlandsk etterspørsel etter næringsmidler og drikkevarer, samt bedre tilgang på råstoff forklarer denne utviklingen. Sysselsettingen falt i 2. halvår. Færre ansatte innenfor møbelindustri samt trykking og grafisk industri var en medvirkende årsak til dette.

(SSB)