Ulykke i arbeidslivet 1
Ulykke i arbeidslivet 1

Farligere å jobbe i små bedrifter

Halvparten av dødsulykkene i arbeidslivet de siste årene har skjedd i virksomheter med under 10 ansatte. Det er også de små bedriftene som oftest bryter arbeidsmiljøloven.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

- Dette er gjerne bedrifter uten mye tid eller økonomiske ressurser til arbeidsmiljøarbeid. Våre inspektører finner ofte at mange bedrifter ikke jobber systematisk med eget arbeidsmiljø. Å ha god oversikt over hva som kan utgjøre en risiko er viktig for å forebygge sykdom og skader. For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen, er det helt nødvendig å ha god kjennskap til hvilke farer som faktisk finnes, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet i en melding.

I bedrifter med under 20 ansatte rapporterer nesten 20 prosent av lederne at det systematiske arbeidsmiljøarbeidet i liten grad er ivaretatt i bedriften. Tilsvarende tall for bedrifter med over 50 ansatte er to prosent.

Ledere i virksomheter med under 20 ansatte rapporterer også at de i mindre grad er kjent med regelverket som gjelder for deres bedrift enn større bedrifter. Dette viser en ny undersøkelse gjennomført av Sentio for Arbeidstilsynet.

- Arbeidsplassen skal være et trygt sted. Ingen skal oppleve å bli syk eller skadet på jobb. Alle virksomheter må forebygge hendelser som kan sette arbeidstakerne i fare. Dette gjelder også små bedrifter. For å kunne gjøre de gode grepene som skaper trygge arbeidsplasser, er det viktig å ha oversikt over hva som er de største farene, sier Finboe Svendsen.

Nye forskrifter – et bedre verktøy- Vi har stor tro på at de nye forskriftene vil gjøre det enklere å få oversikt over regelverket som gjelder og enklere jobbe systematisk med arbeidsmiljøet. Særlig for små og mellomstore virksomheter tror vi at forskriftene vil gjøre det enklere å komme i gang med det gode arbeidsmiljøarbeidet, sier direktøren i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet erfarer at det ofte er en markert forskjell i det systematiske HMS-arbeidet i små og store virksomheter. Større virksomheter har gjerne mer ressurser å bruke til HMS-arbeid og systematikk er en nødvendighet i disse virksomhetene for å holde en tilfredsstillende oversikt over virksomhetens utfordringer. - For de små kan oppgaven virke overveldende og komplisert, uten at det faktisk er det. Kort sagt handler det om å ha oversikt, finne ut hva som kan galt, og gjøre noe med det, uttaler direktøren.

Ressurskrevende arbeidDet at det ofte er mindre systematisk HMS-arbeid og manglende dokumentasjon i små virksomheter, er ikke ensbetydende med at arbeidsmiljøet i slike virksomheter er dårlig. Når det er kort vei til øverste ledelse og når alle ansatte i tillegg møtes daglig, løses ofte problemer fortløpende. Velfungerende små virksomheter gir ofte tilbakemelding under tilsyn om at dokumentasjonskravene i HMS-lovgivningen oppleves som ressurskrevende og urimelige. Men, det er ikke uten grunn vi ber om dokumentasjon på tilsyn. Virksomheter som ikke systematisk dokumenterer hva de gjør, er sårbare over tid. Fravær av systematikk gjør virksomhetens HMS-arbeid mer tilfeldig, og ofte personavhengig.

Et systematisk HMS-arbeid forutsetter at virksomheter har kunnskap om de krav som gjelder, vilje til å iverksette tiltak, og sørge for nødvendig opplæring av sine ledere og ansatte. HMS-arbeid er imidlertid mer enn formelle krav. Det handler i stor grad også om holdninger og tro på at arbeidet har en effekt. Når man jobber med forebygging er resultatene som oftest usynlige, og det som ikke er synlig på bunnlinjen er ikke alltid like lett å prioritere.