colourbox_ferie
colourbox_ferie

Avvikling av resterende feriedager for 2013

Nå som slutten av 2013 nærmer seg er det ikke uvanlig at flere arbeidstakere har til gode feriedager. Naturlig vil det da knytte seg spørsmål til om arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker avvikler ferie i julen.

Publisert

Advokat Jens Kristian Johansen.

Mange arbeidstakere vil nok også lure på om de kan kreve å få overført ferie til neste år om det er ønskelig, og hva som skjer med ferien dersom den ikke avvikles i det hele tatt.

25 virkedager hvert år- Hovedregelen etter ferieloven er at alle arbeidstakere har både en rett og en plikt til å ta ut 25 virkedager ferie hvert år. Arbeidsgiver plikter å avvikle feriefritiden hvert år, men av ulike grunner kan det oppstå situasjoner der dette ikke har skjedd, sier Jens Kristian Johansen i Grette.

Kan arbeidstaker kreve avvikling av ferie i julen?

- Enkelte arbeidstakere har gjennom sine arbeidskontrakter fått fastsatt at en del av ferien må avvikles i julen. Disse arbeidstakerne er da bundet av dette og kan ikke kreve at ubenyttede feriedager overføres til året etter, med mindre arbeidsgiver godkjenner det, sier advokaten.

Kan ikke nekte å avvikle ferieDersom avvikling av ferie ikke er regulert direkte i arbeidskontrakten, har arbeidsgiver i utgangspunktet en plikt til å informere ansatte om tidspunktet for ferie minst to måneder i forveien. Nå nærmer vi oss slutten av 2013 og varselfristen er dermed ikke mulig å gjennomføre.

- De ansatte kan likevel ikke nekte å avvikle ferien ettersom arbeidsgivers ansvar for å sørge for ferieavvikling må gå foran varslingsfristen når det er kort tid igjen av året. Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige vil arbeidsgiver ha siste ord i saken. Dette betyr at arbeidstakere ikke kan nekte å avvikle ferien slik arbeidsgiver ønsker før nyttår, sier Johansen.

Overføring av feriedager - enighetI ferieloven § 7(3) er det åpnet opp for unntak for ferieavvikling av alle feriedager hvert år. Regelen er at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale overføring av inntil 12 virkedager ved skriftlig avtale.

- I tillegg er det blitt vanlig at mange har avtalt en femte ferieuke. Avtalefestede feriedager som går utover den lovfestede ferien kan også avtales overført. Det er imidlertid viktig å huske på at overføring av ferie krever at arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om dette. Med andre ord har ikke arbeidstaker noe ubetinget krav på overføring av feriedager.

Noen unntak Det gjelder likevel unntak dersom ferien i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet innen ferieårets utløp. Det kan for eksempel være at arbeidsgiver eller arbeidstaker har forholdt seg passive slik at ferien ved årets utløp ikke har blitt avviklet.

Feriedagene vil ikke under noen omstendighet falle bort men vil i stedet da automatisk overføres til påfølgende ferieår. Dersom arbeidsgiver ikke godkjenner at arbeidstaker overfører ferie til neste år eller arbeidstaker har for mange feriedager igjen i forhold til hva som kan overføres, har arbeidstakeren krav på lønn for de dager av ferien som ikke er benyttet.

Sykdom- Dersom ferien ikke har blitt avviklet som følge av at arbeidstaker har blitt helt arbeidsufør før ferien kan arbeidstaker kreve å få overført inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Arbeidstaker må da fremsette kravet innen ferieårets utløp. Overført ferie på grunn av sykdom kommer i tillegg til eventuelt annen avtalt overføring, avslutter Jens Kristian Johansen.