rapport-fafo.jpg
rapport-fafo.jpg

Ny rapport om utleie av arbeidskraft

Fafo har på oppdrag fra Arbeidsdepartementet gjort undersøkelser som viser at bemanningsbransjen i Norge fortsatt er dominert av korte ansettelsesforhold og høy gjennomstrømming.

Publisert

Fafo-rapporten 2011.

Ansatte i bemanningsforetakene utgjorde i 2010 om lag 1,7 prosent av alle lønnstakere i Norge (ca. 48 000 inklusive administrativt personale i bemanningsbyråene), men andelen er større og økende i enkelte bransjer.

Fafo har i samarbeid med SNF undersøkt utleie/innleie av arbeidskraft i Norge, med særlig søkelys på utleie av arbeidskraft gjennom bemanningsforetak.

Sentrale tema i undersøkelsen er lønns- og arbeidsvilkår for utleide arbeidstakere, herunder hvordan helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt for ansatte i arbeidsforhold der ansvaret er delt mellom kundebedrift (innleier) og arbeidsgiver (utleier), og hva som motiverer kundebedriftenes bruk av innleid arbeidskraft.

Fafo benytter ulike statistikkilder fra SSB og NHO Service for å belyse utviklingen i sysselsetting når det gjelder utleie av arbeidskraft.

Undersøkelsen viser at antallet sysselsatte innen utleie har variert over de siste ti årene. Bransjen hadde sitt høyeste antall sysselsatte i 2008, fulgt av en kraftig nedgang i 2009 som stabiliserte seg i 2010.

I 2011 er det igjen vekst i sysselsetting og omsetning. Blant arbeidstakere på korttidsopphold (personer som forventes å oppholde seg under seks måneder i landet) har nedgangen i sysselsetting fortsatt fra 2009 til 2010. For denne gruppen finnes det ingen tall for 2011.

I rapporten går det videre fram at det er få som forblir i bransjen lenge, og mange av oppdragene også er kortvarige.

Sammensetningen av arbeidskraften illustrerer spennet innen utleie av arbeidskraft: fra østeuropeiske håndverkere via svenske sykepleiere til yngre norske arbeidstakere, som er i ferd med å etablere seg på arbeidsmarkedet.

Undersøkelsen viser også at bemanningsbransjen fortsatt har en utfordring med arbeidstidsordninger og reell kontroll med at faktisk arbeidstid holdes innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder reglene for daglig/ukentlig arbeidstid og kravene til hvileperioder og friperioder.

Les rapporten her.

Powered by Labrador CMS