Legekontroll 2
Legekontroll 2

Vil ha ny forsikring

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår å erstatte dagens to ordninger for yrkesskadeerstatning med én felles arbeidsskadeforsikring.

Publisert

Ifølge Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen, innebærer forslaget en klar forenkling av dagens to-sporede system.

- Mange opplever dette som komplisert og uoversiktlig. Vi legger opp til en sterkere involvering av partene i arbeidslivet, og foretar nødvendige grep for å sikre et likestillingsperspektiv i regelverket, sier han i en pressemelding.

Fra to til ett

I dag må en person som er utsatt for en yrkesskade forholde seg til to ulike regelverk og to instanser i en yrkesskadesak.

- Enkelte har opplevd å få erstatning i én av ordningene, men avslag i den andre. At man kan oppleve dette som urimelig har jeg forståelse for, og det gjør vi noe med nå, sier statsråden.

Forslaget departementet nå sender på høring innebærer overgang til ett regelverk, hvor en nyopprettet arbeidsskadeenhet skal avgjøre krav om erstatning.

Utvidet yrkessykdomsliste

Det foreslås også endringer i yrkessykdomsregelverket, som fra enkelte hold er blitt kritisert for å være tilpasset tidligere tiders mannsdominerte arbeidsliv.

Det videreføres et system med en yrkessykdomsliste, men med en unntaksregel som innebærer at sykdommer som ikke er oppført på listen likevel vil kunne godkjennes som yrkessykdom.

I tillegg foreslås et system med mulighet for løpende revisjon av yrkessykdomslisten. Her skal partene i arbeidslivet delta.

Likestillingsprofil

Andersen mener forslaget samlet sett gir yrkesskadde bedre rettigheter enn de har i dag. Han påpeker også at forslaget har en klar likestillingsprofil:

- Jevnlig revisjon av yrkessykdomslisten, en unntaksregel for sykdommer som ikke er oppført på yrkessykdomslisten, og en særregel for akutte skader ved personløft, bidrar til dette, sier han.

Les høringsbrevet her

(Arbeidstilsynet)

"