Hjemmekontor med barn
Hjemmekontor med barn

Barn ingen hindring

Kvinnene er på full fart inn i de mannsdominerte karriereyrkene og barn er ingen hindring til å velge en krevende stilling.

Publisert

I en artikkel i siste utgave av Samfunnsspeilet har i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling blant annet undersøkt om det å ha barn er en hindring for kvinners deltakelse i de såkalte ”nye yrkene”.

Dette er yrker som krever høy utdanning og som har hovedvekt på kunnskapsbasert tjenesteyting, informasjonsvirksomhet og moderne teknologisk produksjon og tjenesteyting.

Selv om andelen kvinner er betydelig lavere i denne typen stillinger enn i tradisjonelle yrker har det andelen økt siden 1996. Av samtlige sysselsatte i de nye yrkene utgjorde kvinnene omtrent en firedel i 2005.

Flere mødre

Tallene viser at andelen kvinner blant sysselsatte med barn er litt høyere enn sysselsatte uten barn i de nye yrkene.

Det viser seg at de heller ikke velger å arbeide lengre dager enn kvinner i tradisjonelle yrker.

I løpet av perioden 1996-2006 har kvinner og menns arbeidstid samlet sett nærmet seg hverandre, også blant dem som har barn. Her skiller de nye yrkene med lang utdanning seg negativt ut, med en økning i forskjellen i arbeidstid mellom menn og kvinner med barn.

Størst utjevning i arbeidstid er det derimot hos ledere. Forskjellen i arbeidstiden mellom menn og kvinner uten barn har så å si blitt likt.

De nye yrkene

De nye yrkene er inndelt i de yrkene som krever lang høyere utdanning og de som krever kort høyere utdanning. Blant nye yrker med lang høyere utdanning finner vi for eksempel sivilingeniører innenfor petroleumsteknologi, elektronikk og telekommunikasjon, systemutviklere, programmerere, markedsanalytikere og advokater.

Eksempler på nye yrker som krever kort høyere utdanning er ingeniører og teknikere innenfor petroleum, bergverk, elektronikk, data og telekommunikasjon, finansmeglere, eiendomsmeglere, reklamekonsulenter, handels- og skipsmeglere, informasjonsmedarbeidere og journalister.

Kilde: SSB

"