Du er her

Skatt av ansattes bonuspoeng

DILEMMA: Den 01.01.2019 ble skattelovens regler om skatteplikt av arbeidstakers bruk av bonuspoeng endret. Hvilke praktiske konsekvenser har disse endringene for oss som arbeidsgiver?
Av Redaksjonen
Publisert 12.04.2019 00:48

Endringene i skattelovens regler om arbeidstakers bruk av bonuspoeng opptjent i arbeidet har skapt hodebry for mange arbeidsgivere. Endringene i reglene påfører arbeidsgiver nye plikter. Det er derfor viktig at arbeidsgiver har et bevisst forhold til endringene.  

Hvilke endringer er foretatt i loven?

Først og fremst er det viktig å understreke at endringene i skatteloven ikke medfører en ny skatteplikt. Bruk av bonuspoeng opptjent i arbeidet har hele tiden vært skattepliktig. Etter de nye reglene utløses bare skatteplikten der arbeidstakeren får en privat fordel ved bruk av poengene. Bagatellmessige fordeler, som opptjening av eksempelvis Trumf-poeng, vil ikke utløse skatteplikt. Bonuspoengene må altså være opptjent i arbeidet og brukes privat for at skatteplikten utløses. Ytelser gitt av andre enn arbeidsgiver som har tilknytning til arbeidsforholdet omfattes.

Det er bare uttak av bonuspoeng som er skattepliktig. Selve opptjeningen av poeng er skattefri.

Det som derimot er endret er plikten til å innrapportere privat bruk av bonuspoeng. Plikten er flyttet fra arbeidstaker til arbeidsgiver. Nå er det arbeidsgiver som plikter å innrapportere de ansattes private bruk av bonuspoeng opptjent i arbeidet.

Arbeidsgiver plikter å opplyse hvor stor fordel den ansatte har fått ved bruk av poengene. Her må det tas utgangspunkt i hva den aktuelle varen eller reisen ville ha kostet på bestillingstidspunktet. Fordelen som skal innrapporteres utgjør forskjellen mellom denne prisen og det den ansatte faktisk betalte.  

Arbeidsgiver plikter også å gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av den ansattes fordel.

Hvordan kan arbeidsgiver håndtere de nye reglene?

Noe av kritikken mot disse endringene er at det er vanskelig for arbeidsgiver å ha kontroll over de ansattes private bruk av bonuspoeng. Hvordan kan så arbeidsgiver oppfylle denne innberetningsplikten? Her er det i hovedsak to løsninger.

1. Forby privat bruk av bonuspoeng

En måte for arbeidsgiver å møte denne nye plikten er å forby privat bruk av bonuspoeng opptjent i arbeidet. Dette medfører at arbeidsgiver slipper å forholde seg til innberetningsplikten.

Bruk av poeng til nye tjenestereiser vil kunne tillates.  

2. Etablere ordning for innrapportering av bonuspoeng

Den andre løsningen for arbeidsgiver kan være å pålegge de ansatte å innrapportere privat bruk av bonuspoeng. Det bør da også være den ansattes plikt til å dokumentere fordelens størrelse, ved å for eksempel ta et skjermbilde av bestillingen av flyreise, hotell eller lignende.  

Det må utarbeides gode rutiner for at de ansatte overholder en slik innrapporteringsplikt. De ansatte kan eksempelvis opplyses om innrapporteringsplikten i arbeidskontrakten, personalhåndboken, på intranett eller arrangere kurs om temaet.

Hvilken løsning som bør velges må vurderes av den enkelte bedrift. Bedriftens størrelse og mulighet til å utarbeide gode innrapporteringsrutiner er sentrale forhold som bør vektlegges. Uansett hvilken løsning som velges er det viktig at arbeidsgiver aktivt tar stilling til spørsmålet.

Sanksjoner ved manglende innberetning 

Dersom arbeidsgiver forsømmer sin innberetningsplikt vil dette kunne sanksjoneres av skattemyndighetene. En arbeidsgiver som har innarbeidet gode rutiner for innrapportering og gjort det som er rimelig å forvente, har ikke forsømt sin innberetningsplikt. Hvilke sanksjoner som kan ilegges følger av skatteforvaltningsloven kapittel 14. For det første kan det gis pålegg om innberetning av opplysningene og ilegges tvangsmulkt til opplysningene oppgis. Arbeidsgiver kan også ilegges tilleggsskatt. Manglende innberetning av opplysningene kan dermed bli dyrt for arbeidsgiver.

Faktaboks

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.