Du er her

Kraftig økning i antall uføretrygdede

Per desember 2018 var det i alt 339 200 mottakere av uføretrygd. Det betyr at 10 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder er uføretrygdet.
Av Redaksjonen
Publisert 14.02.2019 11:58

Det har vært en økning på 13 400 uføretrygdede det siste året. Siden utgangen av forrige kvartal var det en økning på 5 100 personer. Andelen uføre er nå på 10 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år. På ett år har andelen økt med 0,4 prosentpoeng.

– Økningen i antall uføretrygdede må sees i sammenheng med at vi i fjor hadde en kraftig nedgang i antall personer som mottar AAP og mange av disse har hatt rett på uføretrygd. Vi har derfor behandlet flere søknader om uføretrygd i 2018 enn i 2017, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Veksten i antall uføretrygdede er høyere enn forrige prognose. NAV har utarbeidet en ny prognose over forventet utvikling i antall personer med uføretrygd og forventer vekst i antall uføre også i løpet av 2019.  De anslår 351 300 mottakere av uføretrygd ved utgangen av året som følge av at det blir flere nye uføre gjennom året grunnet høy overgang fra arbeidsavklaringspenger (AAP) og økt saksbehandlingsinnsats i NAV.

Totalt sett er uføreandelen i dag like høy som ved utgangen av 2006. Siden den gang har vi sett en vekst for uføre i alderen 18 til 54 år, mens det har vært en nedgang for de over 55 år. Nedgangen er spesielt stor for de over 60 år i denne perioden.

Flere har hatt AAP i forkant

Økningen i antall uføretrygdede må sees i sammenheng med at de fleste nye uføretrygdede kommer fra AAP. I løpet av 2018 var andelen av de nye uføretrygdede som hadde AAP før de starter å motta uføretrygd på om lag 80 prosent, og andelen økte gjennom året. Dette henger sammen med regelverksendringer fra 1. januar 2018. Tiden man kan motta AAP ble da innskrenket fra 4 til 3 år, samtidig som vilkårene for forlengelse av stønadsperioden ble strammet inn. Det er grunn til å forvente at dette vil føre til at flere begynner å motta uføretrygd også i 2019.

Nøkkelord
Faktaboks

Endringer i trygdeordningene

Fra 2004 ble uføretrygden delt i en tidsbegrenset uførestønad og en varig uføretrygd. Ordningen med tidsbegrenset uførestønad varte fram til 2010, da den ble erstattet av arbeidsavklaringspenger. Tidsbegrenset uførestønad skulle fortrinnsvis gis til yngre personer med diagnoser der det var en viss sannsynlighet for at vedkommende kunne komme tilbake i arbeid.

Utviklingen i antall uføretrygdede fra 2004 og fram til i dag er sterkt påvirket av disse endringene i trygdeordningene. Endringene førte til at antall uføretrygdede i en periode var lavere enn det som ellers ville vært tilfelle, for så gradvis å normalisere seg i årene etter 2010.