Du er her

Hva får seniorer til å bli lengre i arbeidslivet?

Fleksibel arbeidstid, seniordager, økonomiske insitamenter og overkommelige arbeidskrav er noe av det som kan få seniorene til å bli et par år ekstra i arbeidslivet. Men det er forskjell på dem som har stillesittende arbeid og dem som har fysisk arbeid.
Av Redaksjonen
Publisert 27.09.2019 11:56

Folk er forskjellige og har ulike livssituasjoner. Derfor er det mange faktorer som kan spille inn for hvor lenge man blir værende i arbeidslivet – og det som er viktig for den ene er mindre viktig for den andre. Noen slutter tidlig fordi de ikke har helse til å fortsette eller fordi de mistrives på jobben. Andre har lyst til å fortsette så lenge så mulig fordi jobben gir dem mye både sosialt og faglig. Atter andre vil heller prioritere familie og fritidsinteresser enn et langt yrkesliv. For de aller fleste er privatøkonomien også en veldig viktig faktor som må tas med i vurderingen. Jo lengre man jobber, desto bedre pensjon får man og slett ikke alle har råd til å gå av før tiden.

Det danske forskningsprosjektet SeniorArbejdsLiv ser på barrierer og muligheter for at seniorer skal bli værende lengre i arbeidslivet. Prosjektet er et samarbeid mellom Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Aalborg Universitet og TeamArbejdsliv.

Forskerne har spurt 11 444 yrkesaktive som er 50 år og eldre om hva som kan få dem til å bli lengre i jobben. Svarene er ulike for ulike jobbgrupper og hovedskillet er mellom de som har fysisk arbeid og de som har stillesittende arbeid.

Mange seniorer svarer at de vil bli lengre i jobben hvis de får mer fritid. Det kan for eksempel være i form av lengre ferie, seniordager, fleksibel arbeidstid og liknende.  Men dette fremheves i større grad av dem som har et stillesittende arbeid. For denne gruppen spiller også det økonomiske aspektet en viktig rolle i vurderingen. For de som har fysisk arbeid er det derimot helsetilstanden som er viktigste. Det vil si om de fortsatt har god nok helse til å gjøre jobben når de blir eldre og at de fysiske kravene ikke er større enn de makter.

Forskerne konkluderer med at det synes som om man kan forlenge arbeidslivet for dem med fysisk arbeid ved å tilpasse kravene til seniorenes fysiske kapasitet og helsetilstand.  For de som har stillesittende arbeid må man gjøre jobben så attraktiv at de ønsker å bli værende, for eksempel i form av mer fleksibel arbeidstid og flere fridager. De peker også på at økonomiske insentiver kan overveies på tvers av yrkesgruppene.

For å lese mer om forskningen finner dere hjemmesiden her: SeniorArbejdsLiv. Her finner dere forskningsrapporten på engelsk.

 

Nøkkelord