Du er her

Flere seniorer velger pensjon fremfor arbeid

Flere 60-åringer gleder seg til å gå av med pensjon, og færre ønsker å fortsette å jobbe etter at de får rett til pensjon. – Bekymringsfullt, sier Kari Østerud, direktør i SSP.
Av Redaksjonen
Publisert 24.10.2018 10:25

Siden 2003 har Norsk seniorpolitisk barometer målt arbeidstakeres holdninger til å jobbe lenger. I mange år har barometeret vist en stadig mer positiv holdning til å jobbe lenge, men årets undersøkelse viser flere utviklingstrekk det er stor grunn til å være oppmerksom på.

Færre ønsker å fortsette i arbeid etter at de har rett til pensjon

I aldersgruppen 60 år og eldre har andelen som ønsker å arbeide etter man har rett til pensjon falt fra 75 prosent i 2010 til 54 prosent i årets undersøkelse. Få (18 prosent) over 50 år sier det er sannsynlig at de vil fortsette i arbeid helt frem til fylte 72 år. Det er et fall i alle aldersgrupper fra 40 år og oppover.

Flere gleder seg til å gå av med pensjon.

Særlig i aldersgruppen 60 år og eldre er det langt flere som gleder seg til pensjonisttilværelsen, men det er en økning i alle aldersgrupper fra 40 år og oppover.  44 prosent svarer at de gleder seg, mot 31 prosent i 2017.

- Norsk økonomi og det norske velferdssamfunnet er avhengig av at vi jobber lenger. Ett års forlenget yrkesaktivitet vil gi opp mot 40 milliarder kroner i økt verdiskaping. Det er derfor et tankekors at stadig flere gleder seg til pensjonsalder, og bekymringsfullt at færre enn tidligere ønsker å arbeide til de er 70 år, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk (SSP).

Digital diskriminering

Barometeret viser i år som tidligere år at diskriminering på grunn av alder generelt er lite utbredt i norsk arbeidsliv. Men på ett punkt er det et klart unntak.  Over halvparten av yrkesaktive har opplevd at yngre arbeidstakere blir foretrukket ved innføring av ny teknologi eller nye arbeidsmåter.

 - «Digital diskriminering» ser ut til å være en relativt utbredt form for forskjellsbehandling. Det er svært beklagelig, og kan gjøre det vanskelig for seniorene å skaffe seg den kompetansen som kreves for å henge med i omstillingene i arbeidslivet. Arbeidsplassen er en velegnet læringsarena for seniorene, men det forutsetter at man får være med og delta «der det skjer», sier Østerud.

Stanger i taket

Dagens yrkesaktive oppgir i årets barometer at de i gjennomsnitt ønsker å tre ut av arbeidslivet når de er 65,7 år. Det er nesten mer enn fem år mer enn i 2003, men det har vært en liten nedgang de siste tre årene.

- Mye tyder at vi nå stanger i taket når det gjelder økt yrkesdeltakelse og å få flere seniorer til å jobbe lenger. Effekten av pensjonsreformen ser ut til å være tatt ut. Det er derfor nødvendig med flere, nye grep for å få flere til å fortsette lenge nok til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn.

Barometeret viser også at holdningene overfor de aller eldste arbeidstakerne er i endring. Seks av ti mener at arbeidstakere over 70 år har like gode arbeidsprestasjoner som sine litt yngre kolleger. Dette er likevel en kraftig nedgang, og særlig fra toppåret i 2014 da nær åtte av ti mente at 70 åringene var vel så produktive som de som er 10-15 år yngre.

- Dersom denne utviklingen skyldes at de eldste arbeidstagerne i mindre grad får delta i innføring av ny teknologi og nye arbeidsmåter, må vi rope et varsko. Både unge og eldre arbeidstakere trenger å utvikle sin digitale arbeidslivskompetanse i fremtiden, sier Østerud  

Faktaboks

Ipsos har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk gjennomført Norsk seniorpolitisk barometer 2018. Undersøkelsen er i år gjennomført for 16. gang. Barometerets tall baserer seg på svar fra 1000 arbeidstakere i alle aldersgrupper og 1200 ledere i både privat og offentlig sektor.