Du er her

1 av 10 mottar uføretrygd

Ved utgangen av juni 2018 var det i alt 332 100 mottakere av uføretrygd. Dette tilsvarer en andel på 9,8 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år.
Av Redaksjonen
Publisert 23.08.2018 11:08

– De siste årene har det vært en økning i antall mottakere av uføretrygd, og vi forventer at veksten fortsetter ut året og neste år. Utviklingen må sees i sammenheng med aldringen av befolkningen, befolkningsvekst og endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Totalt sett er uføreandelen i dag om lag like høy som ved starten av 2000-tallet. For uføretrygdede i alderen 18 til 40 år har det vært en vekst, mens det har vært en nedgang for de over 50 år i samme periode.

Fra 2004 ble uføretrygden delt i en tidsbegrenset uførestønad og en varig uføretrygd. Ordningen med tidsbegrenset uførestønad varte fram til 2010, da den ble erstattet av arbeidsavklaringspenger. Økningen i antall uføretrygdede bør sees i sammenheng med at om lag 80 prosent av alle nye uføretrygdede kommer fra arbeidsavklaringspenger (AAP).

I 2018 og i 2019 forventer NAV en økning i antall mottakere av uføretrygd, blant annet som følge av den økte overgangen fra AAP. De anslår 336 000 mottakere av uføretrygd ved utgangen av 2018, og om lag 343 000 mottakere ved utgangen av 2019.